۱۸۷۶ مناقصه – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-خريد خدمات خودروهای سواری

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌ای خريد خدمات خودروهای سواری در اختیار جهت انجام امور اداری ) نوبت دوم( دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در نظر دارد ” تامین خودروهای سواری در اختیار به تعداد (۱۱ دستگاه ) جهت ستاد دانشگاه و مراکز تابعه را  براساس شرایط موجود در اسناد مناقصه و از طريق فراخوان عمومي به […]

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌ای

خريد خدمات خودروهای سواری در اختیار جهت انجام امور اداری ) نوبت دوم(

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در نظر دارد ” تامین خودروهای سواری در اختیار به تعداد (۱۱ دستگاه ) جهت ستاد دانشگاه و مراکز تابعه را  براساس شرایط موجود در اسناد مناقصه و از طريق فراخوان عمومي به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد. لذا از كليه شركتهاي واجد شرايط دعوت به عمل مي‌آيد از تاريخ درج آگهي نوبت  اول ۴ روز کاری جهت خرید اسناد و از نوبت دوم به مدت ۱۰روزكاري جهت  عودت اسناد با در دست داشتن معرفي‌نامه معتبركتبي و ارايه فيش بانكي به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ريال در وجه حساب سيباي ۲۱۷۸۴۶۹۰۰۷۰۰۴ نزد بانك ملي ايران شعبه دانشگاه شهيد بهشتي بنام حساب رابط تمركز وجوه درآمدهاي اختصاصي امور اداري دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از ساعت ۸ صبح الي۱۵ به دبيرخانه حراست دانشگاه واقع در اوین بلوار دانشجو بن بست کودکیار -دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي مراجعه نمايند.

 تبصره ۱:  هزينه درج هر دو آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

تبصره ۲:  ميزان سپرده شركت در مناقصه: ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ريال بصورت ضمانتنامه معتبر بانكي يا فيش واريزي 

توجه: جهت دريافت رايگان اسناد به سايت پايگاه ملي مناقصات به آدرس: http://iets.mporg.ir   مراجعه فرمايند.                                    

 

  روابط عمومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی