۱۸۷۶ مناقصه – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي- حفاظت فیزیکی شعبه اهواز

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره ۱۳/۹۵  موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد حفاظت فيزيكي شعبه اهواز خود را از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير واگذار نمايد: آدرس مناقصه‌گزار: موسسه رازي شعبه جنوب کشور( اهواز ) واقع درامانيه خيابان […]

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره ۱۳/۹۵ 

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد حفاظت فيزيكي شعبه اهواز خود را از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير واگذار نمايد:

آدرس مناقصه‌گزار: موسسه رازي شعبه جنوب کشور( اهواز ) واقع درامانيه خيابان سپاه جنب شهرداري تلفن ۰۶۱۱۳۳۶۱۸۹۸و۳۳۳۲۵۰۴ ۰۶۱۱

شماره تلفن موسسه : ۰۶۱۱۳۳۶۱۸۹۸و۳۳۳۲۵۰۴ ۰۶۱۱

تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰ ريال مي‌باشد.

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۵ بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۲باشد.

زمان برگزاري مناقصه: ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۴

 

متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس www.rvsri.ac.ir و يا http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند. در صورت عدم موفقيت در دسترسي به آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي  واقع در کرج حصار بلوار شهيد بهشتی و يا موسسه رازي شعبه جنوب کشور( اهواز ) واقع درامانيه خيابان سپاه جنب شهرداري تلفن ۰۶۱۱۳۳۶۱۸۹۸و۳۳۳۲۵۰۴ ۰۶۱۱ مراجعه و با همراه داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.