۱۸۷۱ مناقصه – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي- حفاظت فیزیکی شیراز

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره ۱۵/۹۵    موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد حفاظت فيزيكي شعبه شيراز خود را از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير واگذار نمايد: آدرس مناقصه‌گزار: موسسه رازی جنوب کشور(شيراز) واقع در بلوار ميرزای شيرازی، […]

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره ۱۵/۹۵   

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد حفاظت فيزيكي شعبه شيراز خود را از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير واگذار نمايد:

آدرس مناقصه‌گزار: موسسه رازی جنوب کشور(شيراز) واقع در بلوار ميرزای شيرازی، ميدان صنايع الکترونيک جنب صنايع الکترونيک .

تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰ ريال مي‌باشد.

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۵ بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۲باشد.

زمان برگزاري مناقصه: ساعت۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۴

 

متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس www.rvsri.ac.ir و يا http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند. در صورت عدم موفقيت در دسترسي به آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي  واقع در کرج حصار بلوار شهيد بهشتی و يا موسسه رازی جنوب کشور(شيراز) واقع در بلوار ميرزای شيرازی، ميدان صنايع الکترونيک جنب صنايع الکترونيک مراجعه و با همراه داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.