۱۸۷۶ مناقصه – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی- واگذاری فعالیت پشتیبانی

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره۱۶/۹۵ موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد واگذاری فعاليت‌های پشتيبانی و خدماتی خود را از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير واگذار نمايد: آدرس مناقصه‌گزار: شيراز _ بولوار ميرزاي شيرازي _ ميدان صنايع الكترونيك _ […]

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره۱۶/۹۵

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد واگذاری فعاليت‌های پشتيبانی و خدماتی خود را از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير واگذار نمايد:

آدرس مناقصه‌گزار: شيراز _ بولوار ميرزاي شيرازي _ ميدان صنايع الكترونيك _ جنب صنايع الكترونيك _ واحد امور قراردادها موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي.

تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ريال مي‌باشد.

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۵ بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري روز شنبه  مورخ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۲باشد.

زمان برگزاري مناقصه: ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۴

 

متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس www.rvsri.ac.ir و يا http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند.در صورت عدم موفقيت در دسترسي به آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصار بلوار شهيد بهشتی و يا شيراز _ بولوار ميرزاي شيرازي _ ميدان صنايع الكترونيك _ جنب صنايع الكترونيك _ واحد امور قراردادها موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مراجعه و با همراه داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.