۱۸۷۶ مناقصه – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی- حفاظت فیزیکی شعبه کرمان

              آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره۱۷/۹۵ موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد حفاظت فيزيكي شعبه کرمان خود را از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير واگذار نمايد: آدرس مناقصه‌گزار : کرمان- کیلومتر ۱۷ جاده جوپار […]

              آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره۱۷/۹۵

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد حفاظت فيزيكي شعبه کرمان خود را از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير واگذار نمايد:

آدرس مناقصه‌گزار : کرمان- کیلومتر ۱۷ جاده جوپار کد پستی ۷۶۳۶۱۶۱۳۱۳

تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ريال مي‌باشد.

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۵ بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۲باشد.

زمان برگزاري مناقصه: ساعت ۸:۰۰  روز سه‌شنبه مورخ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۵

 

متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس www.rvsri.ac.ir و يا http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند. در صورت عدم موفقيت در دسترسي به آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصار بلوار شهيد بهشتی و يا کرمان- کیلومتر ۱۷ جاده جوپار کد پستی ۷۶۳۶۱۶۱۳۱۳ مراجعه و با همراه داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام  نمايند.