۱۸۷۶ مناقصه – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی- فعالیت های پشتیبانی

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره۲۰/۹۵ موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد واگذاری فعاليت‌های پشتيبانی و خدماتی خود را از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير واگذار نمايد: آدرس مناقصه‌گزار: واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مرند به تبریز بعد از […]

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره۲۰/۹۵

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد واگذاری فعاليت‌های پشتيبانی و خدماتی خود را از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير واگذار نمايد:

آدرس مناقصه‌گزار: واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مرند به تبریز بعد از روستای پیام موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي شعبه مرند

تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ريال مي‌باشد.

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۵ بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۲باشد.

زمان برگزاري مناقصه : ساعت۱۴:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۵

 

متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس www.rvsri.ac.ir و يا http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند.در صورت عدم موفقيت در دسترسي به آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي  واقع در کرج حصار بلوار شهيد بهشتی و يا واقع در کیلومتر ۱۰ جاده مرند به تبریز بعد از روستای پیام موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي شعبه مرند مراجعه و با همراه داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.