۱۸۷۶ مناقصه – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی- حفاظت فیزیکی شعبه مشهد

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره ۲۱/۹۵    موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد حفاظت فيزيكي شعبه مشهد خود را از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير واگذار نمايد: آدرس مناقصه‌گزار: مؤسسه رازي شعبه شمال شرق کشور(مشهد) واقع در خیابان […]

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره ۲۱/۹۵   

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد حفاظت فيزيكي شعبه مشهد خود را از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير واگذار نمايد:

آدرس مناقصه‌گزار: مؤسسه رازي شعبه شمال شرق کشور(مشهد) واقع در خیابان احمد آباد جنب هتل هما

تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰ ريال مي‌باشد.

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۵ بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۲باشد.

زمان برگزاري مناقصه: ساعت ۸:۰۰  روز چهارشنبه مورخ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۶

 

متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس www.rvsri.ac.ir و يا http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند.در صورت عدم موفقيت در دسترسي به آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصار بلوار شهيد بهشتی و يا مؤسسه رازي شعبه شمال شرق کشور(مشهد) واقع در خیابان احمد آباد جنب هتل هما مراجعه و با همراه داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.