۱۸۷۶ مناقصه – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی- فعالیت های خدماتی

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره ۲۲/۹۵ موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد واگذاری فعاليت های پشتيبانی و خدماتی خود را از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير واگذار نمايد: آدرس مناقصه‌گزار : مشهد _ خيابان احمد آباد جنب هتل […]

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره ۲۲/۹۵

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد واگذاری فعاليت های پشتيبانی و خدماتی خود را از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير واگذار نمايد:

آدرس مناقصه‌گزار : مشهد _ خيابان احمد آباد جنب هتل هما واحد امور قراردادها موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي.

تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۹۰ريال مي‌باشد.

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۵ بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۲باشد.

زمان برگزاري مناقصه: ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۶

متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس www.rvsri.ac.ir و يا http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند. در صورت عدم موفقيت در دسترسي به آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي  واقع در کرج حصار بلوار شهيد بهشتی و يا مشهد _ خيابان احمد آباد جنب هتل هما واحد امور قراردادها موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مراجعه و با همراه داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.