۱۸۷۶ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهری سیستان و بلوچستان- خدمات

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای نوبت دوم شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزای مناقصات- مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه های اجرایی آن و آیین‌نامه معاملات شرکتهای سهامی آب و فاضلاب شهری و استانی از محل اعتبارات داخلی، به منظور انجام خدماتی به شرح ذیل از کلیه […]

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت دوم

شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزای مناقصات- مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه های اجرایی آن و

آیین‌نامه معاملات شرکتهای سهامی آب و فاضلاب شهری و استانی از محل اعتبارات داخلی، به منظور انجام خدماتی به شرح ذیل از کلیه شرکتهای واجد

شرایط، جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل آورد.

۱-کارفرما: شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

۲- دستگاه نظارت: معاونت بهره برداری کارفرما

۳- موضوع مناقصه: راهبری، بهره برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه فاضلاب شهر زاهدان و ایستگاه پمپاژ شیرآباد

 ۴- مدت زمان اجرای کار: به مدت سه (۳) سال شمسی پیش بینی شده است.

۵- پایه و رشته پیمانکار: پیمانکاران می بایست دارای گواهینامه صلاحیت بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه فاضلاب حداقل پایه (۲) صادره‌ای معاونت امور آب

و آبفای وزارت نیرو باشند.

۶- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۸۲۰۰۰۰۰۰۰ (هشتصد و بیست میلیون) ریال

۷- تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه:

مهلت تهیه اسناد مناقصه به مدت هفت روز از انتشار نوبت اول آگهی می‌باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه از آخرین روز توزیع اسناد ده روز می‌باشد.

۸- نشانی دریافت اسناد مناقصه:

زاهدان- بلوار شهید قلنبر، شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، اداره قراردادها، تلفن: ۳۳۴۴۵۲۱۳- ۰۵۴

۹- نشانی تحویل اسناد مناقصه:‌

 زاهدان- بلوار شهید قلنبر، شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، واحد دبیرخانه، تلفن: ۳۳۴۱۴۱۰۰- ۰۵۴

لذا شرکتهای واجد شرایط می‌توانند پس از چاپ نوبت اول آگهی با مراجعه به آدرس فوق،‌ اسناد مناقصه را پس از واریز مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ (دویست هزار) ریال به

حساب بانک رسالت شعبه مرکزی زاهدان به شماره ۱/۳۷۷۷۸۵۵/۳۴۴ بنام شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، با ارائه اصل رسید واریز وجه

(قید موضوع مناقصه روی رسید الزامی است) و ارائه معرفی‌نامه معتبر خریداری نمایند.

آدرس وب سایت:‌ www.abfasb.ir

«به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد»

اداره قراردادها شرکت آب و فاضلاب شهری سیستان و بلوچستان