۱۸۷۷ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس- خرید

آگهی مناقصه عمومی به شماره ۱۲/۹۵/م دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس در نظر دارد خرید خدمت بی خطر سازی زباله‌های عفونی واحدهای تابعه دانشگاه را برای مدت ۵ سال از طریق مناقصه عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید. از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید در زمانهای ذکر شده نسبت به […]

آگهی مناقصه عمومی به شماره ۱۲/۹۵/م

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس در نظر دارد خرید خدمت بی خطر سازی زباله‌های عفونی واحدهای تابعه دانشگاه را برای مدت ۵ سال از طریق مناقصه عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید.

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید در زمانهای ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد مناقصه اقدام نمایند:

توزیع اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۵٫۰۳٫۱۱ لغایت ۹۵٫۰۳٫۱۷ به مدت هفت روز از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به آدرس http://behin.sums.ac.ir ضمناً اسناد مربوطه در پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir نیز ثبت می‌گردد.

اعاده اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۵٫۰۳٫۱۸ لغایت ساعت ۱۴:۳۰ روز ۹۵٫۰۳٫۲۹ به مدت دوازده روز در محل دفتر مدیریت حراست دانشگاه، واقع در خیابان زند، جنب هلال احمر، طبقه هشتم ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

مبلغ تضمین سپرده شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه به شرح زیر به صورت ضمانت‌نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به شماره حساب ۶۸/۱۵۱۲۷۲۵۸ به کد شناسه ۲۴۰۰۰۸۰۱۲۹۳۱۸۹ بانک ملت. 

گروه‌ها

تعداد واحد  

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه

گروه یک شهرستان

۹ واحد

۲٫۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

گروه دو شهرستان

۸ واحد

۱٫۹۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

گروه یک شیراز

۷ واحد

۱٫۹۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

گروه نمازی

نمازی، خلیلی، درمانگاه امام رضا (ع) و شهید مطهری

۴۰۵٫۱۴۸٫۳۰۵ ریال

محل بازگشایی پاکتها: مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه  

زمان بازگشایی پاکتها: از تاریخ ۹۵٫۰۳٫۳۰ لغایت ۹۵٫۰۴٫۰۲ به مدت چهار روز

 

مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز