۱۸۷۷ مناقصه – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران- خرید

آگهی خریداری و تملک اراضی و مستحدثات طرح انتقال اب زاب به دریاچه ارومیه (نوبت اول)  شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در نظر دارد به استناد مقررات لایحه قانونی نحوه خريد و تملك اراضي و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸٫۱۱٫۱۷ شوراي انقلاب جمهوری اسلامی ایران نسبت به خریداری، […]

آگهی

خریداری و تملک اراضی و مستحدثات طرح انتقال اب زاب به دریاچه ارومیه (نوبت اول)

 شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در نظر دارد به استناد مقررات لایحه قانونی نحوه خريد و تملك اراضي و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸٫۱۱٫۱۷ شوراي انقلاب جمهوری اسلامی ایران نسبت به خریداری، تملک وپرداخت خسارت بخشی از اراضی متأثر از احداث بند وکانال اب اور بادین اباد واقع در روستاهای بادین اباد وسوغانلو مطابق کروکی ذیل اقدام نماید. لذا بدینوسیله به اطلاع مالکین و صاحبان سایر حقوق قانونی اراضی فوق‌الذکر می‌رساند، که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی با در دست داشتن اسناد مثبته مالکیت به نشانی: آذربایجان غربی-سردشت-نرسیده به روستای کولسه سفلی واحد حقوقی کارفرمای سدونیروگاه سردشت مراجعه فرمایند. ضمنا نظر به اینکه تعیین قیمت اراضی موصوف براساس نظر هیأت کارشناسی به عمل می‌آید، صاحبان املاک و سایر حقوق بایستی همزمان با تحویل اسناد و مدارک مالکیت، کارشناس منتخب و مرضی الطرفین خود را نیز اعلام نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه مالکین محترم در مدت مذکور مطابق مقررات قانونی نسبت به انتخاب کارشناس و تملک اقدام خواهد شد. لازم به ذکر است از بابت هرگونه احداث بناء، کشت و زرع و غرس اشجار که در محدوده مورد نظر از تاریخ نشر این آگهی ایجاد شود وجهی پرداخت نخواهد شد .