۱۸۷۸ مزایده – اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران- شرکت آریاکیان

آگهی مزایده اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از سوی شرکت ورشکسته «آریاکیان» در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه خودرو از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ ۹۵٫۰۳٫۲۲ روز شنبه ساعت ۱۱ صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به آدرس: تهران – خیابان سپبهد قرنی – تقاطع خیابان سمیه […]

آگهی مزایده

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از سوی شرکت ورشکسته «آریاکیان» در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه خودرو از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ ۹۵٫۰۳٫۲۲ روز شنبه ساعت ۱۱ صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به آدرس: تهران – خیابان سپبهد قرنی – تقاطع خیابان سمیه – مجتمع قضایی شهید بهشتی – طبقه هفتم اقدام نماید.

مشخصات اموال:

خودروی سواری سمند سریر مدل ۱۳۸۶ رنگ مشکی (مطابق با نظریه کارشناس رسمی دادگستری)

شرایط شرکت در مزایده:

۱-فروش نقدی است ۲ کلیه هزینه‌های مربوط به معامله بالمناصفه به عهده طرفین و مراجعه به ادارات ذیربط جهت انتقال اسناد به عهده خریدار می‌باشد ۳ پیشنهاد دهندگان باید حداقل ۱۰ % مبلغ پیشنهادی را نقداً فی‌المجلس و الباقی ثمن معامله را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرداخت و نسبت به تحویل مورد مزایده اقدم نمایند ۴ به پیشنهادات مبهم مشروط و خلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد ۵ اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ۶ چنانچه خریدار به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر جبران خسارات وارده نسبت به فروش مجدد اموال مورد مزایده اقدام خواهد شد. ۷- داوطلبان جهت کسب اطلاعات بیشتر از مورد مزایده می‌توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی: تهران – خیابان سپبهد قرنی – تقاطع خیابان سمیه – مجتمع قضایی شهید بهشتی – طبقه هفتم مراجعه نمایند./ ص

 

قزلسفلو-مستشار قضائی اداره تصفیه و امور ورشکستگی تهران شعبه چهارم