۱۸۷۸ مناقصه – سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان- نازک کاری ایستگاه مترو

آگهی مناقصه سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان بخشی از نازک کاری پروژه ایستگاه مترو آزادی را به مناقصه می‌گذارد. لذا متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان، واقع در خیابان ابن سینا، مقابلبانک ملی، کوچه کدخدا بن بست دوم مراجعه نمایند. […]

آگهی مناقصه

سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان بخشی از نازک کاری پروژه ایستگاه مترو آزادی را به مناقصه می‌گذارد.

لذا متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان، واقع در خیابان ابن سینا، مقابلبانک ملی، کوچه کدخدا بن بست دوم مراجعه نمایند.

تلفنتماس : ۴ ۳۴۴۸۴۸۹۲ ۰۳۱

 

سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان