۱۸۷۸ مناقصه – شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)- راهبری سیستم روشنایی

آگهی فراخوان تجدید ارزیابی کیفی  پیمانکاران موضوع مناقصه شماره ۱۲-۱۱-۹۴- IKIA نوبت دوم شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکار جهت موضوع مناقصه به شرح زیر با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه ارزيابي كيفي به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. ۱-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)  نشانی: تهران – بزرگراه […]

آگهی فراخوان تجدید ارزیابی کیفی  پیمانکاران

موضوع مناقصه شماره ۱۲-۱۱-۹۴- IKIA

نوبت دوم

شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکار جهت موضوع مناقصه به شرح زیر با مشخصات و شرایط کلی از طریق

مناقصه ارزيابي كيفي به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

۱-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

 نشانی: تهران – بزرگراه خلیج فارس – کیلومتر ۳۰ – فرودگاه امام خمینی(ره) – ساختمان شرکت شهر فرودگاهی – طبقه دوم تلفن:۱-۵۵۶۷۸۳۹۰ .  

۲- موضوع مناقصه :  تعمير، نگهداري و راهبري سيستم روشنايي سطوح پروازی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) .

 ۳- محل اجرا : تهران – فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) .

۴- مدت اجراء : ۱۲ ماه شمسی

۵-شرایط متقاضی: داشتن گواهینامه صلاحیت اخذ شده از وزرات کار و امور اجتماعی – داشتن امکانات، تجهیزات مناسب مرتبط با مناقصه – داشتن تجربه کافی 

و مرتبط- داشتن گواهينامه ثبت موديان مالياتي – داشتن گواهي امضاء مربوط به امضاء كنندگان اسناد و قرارداد – آمادگی شروع به کار پس از عقد قرارداد 

 رونوشت مصدق اساسنامه و روزنامه رسمي با آخرين تغييرات  تعهد عدم شمول ممنوعيت در معاملات دولتي

۶- نظارت : معاونت امور فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی .

۷- نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند اسناد ارزیابی کیفی را ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم تا 

روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۲۲ ضمن ارائه معرفینامه کتبی و فیش واریزی به شماره حساب ۴۰۰۱۰۶۹۴۰۴۰۱۷۷۳۹ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به

نام شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به مبلغ (۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ) يك ميليون ريال ، اسناد مذکور از دبیرخانه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به

نشانی تهران، کیلومتر ۳۰ اتوبان خلیج فارس ، فرودگاه امام خمینی(ره) ، ساختمان شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ، طبقه همکف تهیه نمایند.

مناقصه گراني كه اسناد ارزيابي كيفي را تهيه نموده اند مي بايست كليه مدارك درخواستي تا روز دوشنبه مورخ۹۵٫۰۳٫۳۱ به دبيرخانه شركت شهرفرودگاهي

امام خميني ( ره ) ارسال نمايند .

مدارک مناقصه بین پیمانکاران واجد شرایط که به تشخیص کارفرما از بین متقاضیان انتخاب خواهد شد ، توزیع خواهد گردید (محل، زمان و مهلت دریافت اسناد،

تحویل و گشایش پیشنهاد ها متعاقباً به اطلاع خواهد رسید). بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه

ایجاد نخواهد کرد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با تلفن ۵۱۰۰۸۸۷۶ تماس حاصل نمایند.

هزینه چاپ آگهی نوبت اول و دوم بعهده برنده مناقصه می‌باشد.