۱۸۷۸ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران – شبکه جمع آوری فاضلاب

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای – نوبت دوم) ۱-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي از شرکت آب و فاضلاب استان تهران. ۲-موضوع : ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عمليات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ورامین اولویت S2-2 به طول ۱۴۸۰۰متر در اقطار مختلف. ۳-مهلت و محل دریافت اسناد […]

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

(دو مرحله‌ای  نوبت دوم)

۱-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي از شرکت آب و فاضلاب استان تهران.

۲-موضوع : ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عمليات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ورامین اولویت S2-2 به طول ۱۴۸۰۰متر در اقطار مختلف.

۳-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۹ با معرفینامه رسمی و معتبر و

فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به شرکت مهندسین مشاور پارس آب تدبیر (مشاور طرح) به نشانی تهران  خ کارگر شمالی  خیابان نصرت  بین کارگر و

جمالزاده پلاک ۳۶  تلفن : ۶۶۹۲۲۲۰۵ و ۶۶۹۳۷۷۸۶ ۰۲۱مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند

۴-مدت اجراي عمليات: ۲۰  ماه می باشد.

۵-مبلغ برآورد : ۴۴٫۷۸۹٫۱۴۵٫۲۲۷ بر اساس فهرست بها پایه شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۹۵

۶-محل اعتبار: اعتبارات طرحهای عمرانی و سایر منابع

۷–مبلغ تضمینشرکت در مناقصه : به میزان  ۲٫۰۹۵٫۷۹۰٫۰۰۰ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره ۲۱۷۵۱۶۱۳۰۲۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه دکتر فاطمی به نام شرکت آب و فاضلاب استان

تهران و به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین

پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۸-مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه : تا ساعت ۱۵روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۰۸ به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی ورامین  مجتمع ادارات –

خیابان دولت – دفتر مرکزی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران  طبقه دوم.

۹-زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی : ساعت ۱۰ صبح روز  چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۰۹ در دفتر ذیحسابی طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران

(تهران خیابان دکتر فاطمی تقاطع خیابان حجاب).

۱۰-هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

۱۱-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

هزينه خريد اسناد :  مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال (یک میلیون و پانصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره ۰۱۰۴۵۰۴۶۵۰۰۰۱  بانک ملی ایران بنام شرکت پارس

آب تدبیر واریز و فیش آن به امور بازرگانی و قراردادها ارائه گردد

نشانی سایتهای اینترنتی:  (http://www.tpww.co.ir), (http://www.co.ir), (http://www.iets.mporg.ir)