۱۸۷۸ مناقصه – دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتي درماني ساوه- خدمات بهداشتی و درمانی

مناقصه عمومی يك مرحله‌اي نوبت دوم دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه در نظر دارد خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز سلامت جامعه شهری جوادالائمه (شهرک علوی) را طبق جدول زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد صلاحيت واگذار نمايد. مهلت فروش اسناد: دوشنبه ۹۵٫۰۳٫۱۰ لغایت دوشنبه ۹۵٫۰۳٫۱۷ محل فروش اسناد: متقاضيان مي‌توانند جهت خريد اسناد […]

مناقصه عمومی يك مرحله‌اي

نوبت دوم

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه در نظر دارد خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز سلامت جامعه شهری جوادالائمه (شهرک علوی) را طبق

جدول زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد صلاحيت واگذار نمايد.

مهلت فروش اسناد: دوشنبه ۹۵٫۰۳٫۱۰ لغایت دوشنبه ۹۵٫۰۳٫۱۷

محل فروش اسناد: متقاضيان مي‌توانند جهت خريد اسناد مناقصه به نشانی: ساوه – ابتدای خیابان طالقانی – ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه  واحد اداره

خدمات پشتیبانی مراجعه نمایند و با ارائه معرفی‌نامه معتبر و مهر شرکت و نیز فیش واریزی به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ریال (چهارصد هزار ریال)به حساب شماره

۲۱۷۷۸۶۵۲۶۹۰۰۸ نزد بانک ملی به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه اسناد را دریافت نمایند.

مهلت ارسال پيشنهادات: تا پايان وقت اداري پنجشنبه ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۷تحويل دبيرخانه حراست مركزي دانشکده به نشاني: ساوه – ابتدایخیابان طالقانی –

ستاد دانشکده علوم پزشكي ساوه – کد پستی:۳۹۱۸۶۹۸۷۸۶((شناسه ملی ۱۴۰۰۲۵۸۷۱۶۳و کد اقتصادی ۴۱۱۴۱۶۹۶۸۸۸۴ ))

ميزانسپرده شركت در مناقصه: مبلغ ۲۷۹٫۶۶۲٫۴۷۱ریال ضمانت‌نامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه و يا واريز وجه نقد به شماره حساب ۴۹۶۰۵۸۱۹۴۰ 

(رمز واریز ۳۷۲۸۳)( شباir700120000000004960581940)بانک ملت شعبه مرکزی به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه

زمان و مكان گشايش پيشنهاداتشنبه ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۹ رأس ساعت۹صبح در محل دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشكده علوم پزشكي ساوه به نشانی:

ساوه  ابتدای خیابان طالقانی

براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن۱- ۴۲۲۲۲۰۸۰ ۰۸۶ فکس ۰۸۶۴۲۲۲۳۴۸۸ اداره خدمات پشتیبانی ۴۲۲۱۹۸۴۴تماس و یا به سایت دانشکده به

نشانی  http://www.savehums.ac.irویا به پایگاه ملی مناقصات به نشانی http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائيد .