۱۸۷۹ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران – احداث تاسیسات فاضلاب

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار  (پیش ارزیابی) برای تأمین مالی، طراحی، احداث و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب شهر شریف آباد به روش بیع متقابل (مزایده) نوبت اول شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران در نظر دارد در راستاي بند هـ تبصره ۱۹قانون بودجه سال۱۳۹۴و دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق برخی از مواد به […]

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار  (پیش ارزیابی)

برای تأمین مالی، طراحی، احداث و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب شهر شریف آباد به روش بیع متقابل (مزایده)

نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران در نظر دارد در راستاي بند هـ تبصره ۱۹قانون بودجه سال۱۳۹۴و دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با موضوع شرایط واگذاري طرح‌هاي تملک دارایی‌هاي سرمایه‌اي جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداري، به بخش غیر دولتی(مصوب ( ۹۴٫۰۷٫۰۴، تامین مالی، طراحی، احداث و بهره برداري از تاسیسات جمع‌آوري و تصفیه فاضلاب شهر شریف آباد را درازاي تخصیص پساب تصفیه شده به منظورکاربري معین و با حجم مشخص براي دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه‌گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الفشرح مختصري از پروژه :

موضوع پروژه : احداث تاسیسات فاضلاب شهر شریف آباد شامل: ۳۳کیلومتر شبکه جمع‌آوری وانتقال فاضلاب، بای پس و یک واحد تصفیه‌خانه به ظرفیت۴۰۵۳ متر مکعب در شبانه روز

سرمایه ‌ذیر:  شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

مشاور : شرکت تلاشگران ژرف اندیش.

دوره طراحی و احداث  : ۲ سال

دوره بهره برداري تجاري:  ۱۰ تا ۲۵سال با ارائه مدل مالی

کیفیت پساب  تصفیه شده : متناسب برای استفاده در صنعت  .

جمعیت تحت پوشش: ۲۹۸۰۰ نفر در افق سال ۱۴۱۰ .

محل اجرا : شهر شریف آباد در استان تهران .

بشرایط کلی براي سرمایه گذاري :

سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه اجرایی و مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز و اجرای عملیات و بهره برداری را به روش بیع متقابل به عهده خواهد داشت.

جتاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی :سرمایه‌گذاران واجد شرایط می‌توانند از تاریخ۹۵٫۰۳٫۱۲لغایت پایان وقت اداري۹۵٫۰۳٫۲۶ جهت دریافت اسناد ارزیابی با در دست داشتن نامه اعلام آمادگی جهت سرمایه‌گذاري در طرح به روش بیع متقابل و فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۱۸۱۰۰۱۱۹۲۹۶۹۱ بانک پاسارگاد شعبه ملاصدرا به دفتر شرکت تلاشگران ژرف اندیش؛ آدرس تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، حد فاضل بلوار آفریقا، خیابان ولیعصر، پلاک ۳۸۸ واحد ۷ (شماره تلفن ۴-۸۸۲۰۱۵۹۳-۰۲۱ )مراجعه نمایند .

د- محل و زمان تحویل مدارك درخواستی: مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده، تا ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۶ و محل تحویل ورامین مجتمع ادارات خیابان دولت شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران دبیرخانه مرکزی تلفن : ۳۶۲۷۰۰۱۵ ۰۲۱ می‌باشد.

بدیهی است پس از بررسی مدارك ارزیابی که توسط شرکت‌کنندگان تکمیل و تحویل می شود، از سرمایه‌گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادي دعوت بعمل خواهد آمد.

سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه‌گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.