۱۸۷۹ مزایده – شركت آب منطقه‌اي تهران- عملیات بسترسازی

آگهی تجدید مزایده شركت آب منطقه‌اي تهران در نظر دارد نسبت به واگذاری عملیات بسترسازی و بهره‌برداری از منافع حاصل از لایروبی حوضچه‌های تغذیه مصنوعی پاکدشت از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیانی که تمایل به شرکت در این مزایده را دارند می‌توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مزایده ظرف مدت […]

آگهی تجدید مزایده

شركت آب منطقه‌اي تهران در نظر دارد نسبت به واگذاری عملیات بسترسازی و بهره‌برداری از منافع حاصل از لایروبی حوضچه‌های تغذیه مصنوعی پاکدشت از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیانی که تمایل به شرکت در این مزایده را دارند می‌توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مزایده ظرف مدت پنج روز از تاریخ چاپ آگهی با ارائه معرفینامه کتبی به دفتر قراردادهای این شرکت واقع در طبقه دوم ساختمان ستادی، اتاق ۳۰۳ مراجعه نموده و اسناد تکمیل شده را به همراه مدارک و مستندات مهر و موم شده بر اساس مهلت‌های مندرج در اسناد و نیز سایتهای اطلاع رسانی به دفتر حراست و امر محرمانه این شرکت تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.

لازم به ذکر است کلیه هزینه‌های مربوط به چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرسهای الکترونیکی ذیل مراجعه نمایید:

www.Tender.wrm.ir و  www.lets.mporg.ir  و  www.Thrw.ir   

 

روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای تهران