۱۸۷۹ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح – خرید اسید سولفوریک

آگهی مناقصه عمومی شماره ۰۱/۹۵ نوبت دوم ۱- نام مناقصه‌گذار: شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح (نیروگاه شهید مفتح) ۲- موضوع مناقصه: خرید اسید سولفوریک H2SO4 به مقدار ۶۵۰ تن برای مصرف یک سال ۳- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌ای ۴- محل دریافت اسناد مناقصه : سایت توانیر به آدرس WWW.tavanir.org.ir ۵- میزان سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به […]

آگهی مناقصه عمومی شماره ۰۱/۹۵

نوبت دوم

۱- نام مناقصه‌گذار: شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح (نیروگاه شهید مفتح)

۲- موضوع مناقصه: خرید اسید سولفوریک H2SO4 به مقدار ۶۵۰ تن برای مصرف یک سال

۳- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌ای

۴- محل دریافت اسناد مناقصه : سایت توانیر به آدرس WWW.tavanir.org.ir

۵- میزان سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صورت ضمانت‌نامه / چک بانکی و یا واریز به حساب سپهر شماره ۰۱۰۱۱۲۶۶۳۸۰۰۷ بانک صادرات

شعبه نیروگاه به نام مناقصه‌گذار

۶- تاریخ تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۲۳

۷- زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: بازگشایی پاکات در روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۲۴ در محل نیروگاه

۸- در صورت نیاز به اطلاعات، پیشنهاد دهندگان می‌توانند با شماره تلفن ۳۲۵۱۵۲۹۹-۰۸۱ شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح، امور بازرگانی تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح