۱۸۷۹ مناقصه – شركت برق منطقه اي تهران- احداث پست

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي ۲۲۰۲۳/۹۴-نوبت دوم ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه اي تهران بنشاني تهران، سعادت آباد، بالاتراز كوي فراز، بلوار برق تهران –  شركت برق منطقه‌اي تهران – ساختمان حوزه ستادي – طبقه سوم – بال شرقي امور تداركات و قراردادها ۲-موضوع مناقصه:واگذاري خدمات مطابق با موارد مندرج در اسناد مناقصه بصورت برگزاري مناقصه عمومی يك مرحله‌اي […]

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

۲۲۰۲۳/۹۴-نوبت دوم

۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه اي تهران بنشاني تهران، سعادت آباد، بالاتراز كوي فراز، بلوار برق تهران   شركت برق منطقه‌اي تهران –

ساختمان حوزه ستادي  طبقه سوم – بال شرقي امور تداركات و قراردادها

۲-موضوع مناقصه:واگذاري خدمات مطابق با موارد مندرج در اسناد مناقصه بصورت برگزاري مناقصه عمومی يك مرحله‌اي بشرح ذيل:‌

شماره مناقصه

(مرجع)

شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

موضوع مناقصه

ميزان تضمين (سپرده)

شركت در مناقصه (بريال)

زمان

گشايش

پيشنهادات

۲۲۰۲۳/۹۴

۲۰۰۹۵۱۰۰۸۰۰۰۰۱۹

عمليات ساختماني حمل،

نصب، تست و راه اندازي

احداث پست ۲۰/۶۳

كيلو ولت يزدانشهر

۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ساعت  ۱۴

۳- زمان، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد: متقاضيان مي‌توانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۹ به سامانه الكترونيكي تداركات
 
دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و با پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي در وجه حساب سيبا به شماره ۲۱۷۵۰۹۹۰۰۴۰۰۴ براي
 
خريد اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.

۴-مدت اعتبار پيشنهادات : اعتبار پيشنهادات از زمان افتتاح پاكات شش ماه مي‌باشد.

۵-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا واريز نقدي بحساب تمركز سپرده‌هاي برق تهران

نزد خزانه مي‌باشد.

۶-نام و نشاني دستگاه نظارت: شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني مندرج در بند يك

۷-زمان و محل تحویل تضمين شركت در مناقصه: پيشنهاد دهندگان مي‌بايستي ضمن بارگذاري كليه مدارك پاكات (الف، ب، ج)در سامانه تداركات الكترونيكي

دولت در مهلت مقرر، نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج شده در اسناد مناقصه، در پاكت لاك و مهر شده تا ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۳۱ به

دبيرخانه حراست به نشاني مندرج در بند يك تحويل و رسيد دريافت دارند.تمامي فرآيند برگزاري مناقصه، افتتاح پاكات، تعيين برنده و عقد قرارداد از طريق سامانه

تداركات الكترونيكي دولت صورت مي‌پذيرد.

۸-گشايش پيشنهادات: پيشنهادات ارائه شده در سامانه راس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۰۱ درسالن پژوهش۳ واقع در طبقه سوم ساختمان

ستادي شركت برق منطقه‌اي تهران گشايش خواهد يافت .

-ساير شرايط :

– ارائه گواهی صلاحیت ایمنی از وزارت کار برای مناقصه فوق الزامی می‌باشد.

-پيمانكاران مي‌بايست داراي حداقل پايه ۴ ابنيه بهمراه پايه ۴ نيرو و يا حداقل پايه۴ نيرو بهمراه پايه ۵ ابنيه از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

را دارا باشند.

-ضمنا تمامي پيمانكاران رشته ابنيه و نيرو(اصلي و همكار) مي‌بايست علاوه بر داشتن حسن سابقه اجرايي احداث پست ۲۰/۶۳ كيلو ولت كامل، به تاييد كارفرما

نيز برسند.ضمنا در خصوص پيمانكاران رشته نيرو علاوه بر دارابودن موارد فوق، ارائه رزومه كاري اجرايي در زمينه تست و راه اندازي پستهاي DCS  الزاميست.

-علاقمندان به شركت در مناقصه مي‌بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌هاي دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مركز

تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمايند.

سامانه تداركات الكترونيكي دولت

www.setadiran.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

http://iets.mporg.ir

پايگاه اطلاع رساني مناقصات شركت توانير

http://tender.tavanir.org.ir

پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات شركت منطقه‌اي برق تهران

www.trec.co.ir

روابط عمومي برق تهران