۱۸۷۹،ضوابط انضباطی تالار معاملات بورس کالای ایران

ضوابط انضباطی تالار معاملات بورس کالای ایران مرجع تصویب: هیأت مدیره بورس کالای ایران، تاریخ تصویب ۰۵/۰۴/۱۳۹۱ بمنظور تهیه ضوابط انضباطی تالار معاملات موضوع بند ۳ ماده‌ ۵ دستورالعمل انضباطی کارگزاران مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۸۹ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ضوابط انضباطی تالار معاملات بورس کالا به شرح زیر در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۱ به تصویب هیأت مدیره […]

ضوابط انضباطی تالار معاملات بورس کالای ایران

مرجع تصویب: هیأت مدیره بورس کالای ایران، تاریخ تصویب ۰۵/۰۴/۱۳۹۱

بمنظور تهیه ضوابط انضباطی تالار معاملات موضوع بند ۳ ماده‌ ۵ دستورالعمل انضباطی کارگزاران مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۸۹ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ضوابط انضباطی تالار معاملات بورس کالا به شرح زیر در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۱ به تصویب هیأت مدیره بورس کالای ایران رسید.

ماده ۱:

کلیه اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در مواد ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۲۲هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران مصوب مهرماه ۱۳۸۹ شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار و دستورالعمل ثبت سفارش کالا در بورس کالای ایران مصوب ۰۹۰۲/۱۳۸۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با همان تعاریف در این ضوابط به‌کار رفته است سایر اصطلاحات و عبارات به‌کار رفته به شرح زیر تعریف می‌شوند.

معامله‌گر کارگزاری: شخصی است که دارای گواهینامه مجاز جهت انجام معاملات و استفاده از ایستگاه معاملاتی در تالار بورس می‌باشد.

ایستگاه معاملات: پایانه معاملاتی«کارگزار» در تالار معاملات است که به سامانه معاملات «بورس» متصل بوده و «معامله‌گر کارگزاری» از طریق آن می‌تواند سفارش‌های خرید و فروش را اجرا نماید.

کارت تردد: کارتی است که طبق این ضوابط، توسط بورس برای ورود و خروج افراد به تالار معاملات بورس صادر می‌شود و دارنده آن تا زمان اعتبار کارت مجاز به حضور در تالار معاملات می‌باشد. کارت تردد طبق این ضوابط به دو صورت دائم و موقت صادر می‌شود و به اختصار کارت تردد دائم و کارت تردد موقت نامیده می‌شود.

کارت مهمان: کارتی است که طبق این ضوابط، توسط بورس برای حضور افراد در جایگاه ویژه مهمانان صادر می‌شود.

ماده ۲:

تالار معاملات زیر نظر ناظر معاملات اداره می‌شود و رعایت این ضوابط برای کلیه افرادی که در تالار حضور می‌یابند و یا فعالیت آن‌‌ها نوعاً مرتبط با فعالیت تالار می‌باشد الزامی می‌باشد.

ماده ۳:

بورس برای هر یک از اشخاص زیر کارت تردد صادر می‌نماید.

اشخاصی که در هر «جلسه رسمی معاملات» در تالار معاملات حضور یابند: عبارتند از:

«ناظر معاملات»،

«گزارش‌گر تالار»،

«منشی تالار»،

نماینده‌ مدیریت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بورس در تالار،

معامله‌گر کارگزاری‌هایی که در جلسه رسمی معاملات سفارش خرید یا سفارش فروش دارند،

ماده ۴:

الف) اشخاص زیر نیز با در دست داشتن «کارت تردد دائم»، مجاز به حضور در جلسه رسمی معاملات تالار می‌باشند:

نماینده مدیریت بازرسی و امور اعضای بورس.

نمایندگان سازمان که توسط سازمان به نحو مقتضی به بورس معرفی شده‌اند.

مدیران عامل کارگزاری‌ها

ب) اشخاص زیر با در دست داشتن «کارت تردد موقت»، مجاز به حضور در جلسه رسمی معاملات تالار می‌باشند:

کارآموزان معامله گری کارگزاری‌ها

سایر کارکنان بورس

ج)افراد ذیل با درست داشتن «کارت مهمان» طی جلسه رسمی معاملات در محل ویژه مهمانان (خارج از تالار معاملات) حضور می‌یابند.

۱- نماینده عرضه کننده‌ای که در جلسه رسمی معاملات سفارش فروش دارد. نماینده مزبور باید رسماً توسط مدیرعامل شرکت عرضه کننده به بورس معرفی شود.

۲- خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران.

۳- مهمانان بورس و کارگزاری ها

د) نماینده مدیریت حراست بورس با مجوز ناظر معاملات مجاز به حضور در جلسه رسمی معاملات تالار می‌باشند.

تبصره: هر یک از اشخاص موضوع ماده ۳ و بند الف و ب ماده ۴ صرفاً با در دست داشتن کارت تردد، مجاز به حضور در تالار می‌باشند.

صدور کارت تردد

ماده ۵:

صدور کلیه کارتهای تردد دائم و موقت توسط معاونت عملیات و نظارت بورس صورت می‌گیرد و در صورت مفقود شدن کارت تردد، دارنده آن تا زمان صدور کارت المثنی اجازه تردد در تالار را نخواهد داشت.

ماده۶:

کارت تردد دائم معامله‌گران کارگزاری‌ها، پس از معرفی آنان توسط مدیرعامل کارگزاری به مدیریت بازرسی و امور اعضای بورس و طی مراحل صدور کارت توسط بورس صادر خواهد شد.

ماده ۷ :

افراد موضوع بند ب و ج ماده ۳، کارت تردد موقت و کارت مهمان را با مجوز مدیر امور ناظرین و تالارهای بورس، از مدیریت حراست بورس دریافت می‌نمایند. صدور کارت برای خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران با معرفی آنان توسط مدیر روابط عمومی وامور بین‌الملل بورس به مدیریت امور ناظرین انجام می‌شود.

ماده‌ ۸:

در صورت احراز هرگونه سوءاستفاده از کارت تردد، بورس مجاز به اخذ و ابطال کارت است و تصمیم‌گیری در خصوص اعطای مجدد کارت در اختیار بورس می‌باشد.

ماده ۹:

درصورت قطع همکاری دارندگان کارت‌های دائم ورود به تالار با واحد معرفی‌کننده، آن واحد موظف است ضمن اعلام موضوع به بورس کارت تردد فرد مزبور را جهت ابطال به بورس تحویل دهد.

ماده ۱۰:

* رعایت هریک از موارد زیر توسط هر یک از اشخاص الزامی می‌باشد. «ناظر معاملات» باید حداقل ۵ دقیقه قبل از شروع «جلسه رسمی معاملات» تا پایان «جلسه‌ رسمی معاملات» در تالار معاملات حضور داشته باشد.

* ناظرمعاملات موظف است ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل معاملات درصورت هرگونه نقض قوانین و مقررات در تالار، علاوه بر تذکر موضوع به فرد متخلف جهت جلوگیری از تداوم نقض مقررات، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر امور ناظرین و تالارهای بورس گزارش نماید.

*نماینده مدیریت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بورس باید حداقل ۱۰ دقیقه قبل از شروع «جلسه رسمی معاملات» تا پایان «جلسه‌ رسمی معاملات» در تالار معاملات حضور داشته باشد و قبل از شروع «جلسه رسمی معاملات» از عملکرد صحیح سامانه معاملاتی و نبود مشکل فنی در این سامانه‌ اطمینان حاصل نماید.

* در صورت بروز مشکل فنی در سامانه معاملاتی و یا هر یک از ایستگاه‌های معاملاتی به گونه‌ای که ادامه معاملات را غیرممکن نماید، نماینده مدیریت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بورس باید پس از درخواست «ناظر معاملات»، نسبت به بررسی مشکل اقدام نماید. درصورتی که رفع مشکل فنی در حداقل زمان ممکن قابل انجام نباشد، مراتب را جهت تصمیم‌گیری به ناظر معاملات اطلاع دهد. ناظر معاملات مراتب را جهت اخذ تصمیم موضوع ماده ۴ دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران به مدیرعامل بورس اطلاع می‌دهد.

*نماینده مدیریت بازرسی و امور اعضاء بورس باید حداقل ۵ دقیقه قبل از شروع «جلسه رسمی معاملات» تا پایان «جلسه‌ رسمی معاملات» در محل دفتر خود حضور داشته باشد تا در صورت نیاز ناظر معاملات با وی همکاری نماید.

*مدیریت بازرسی و امور اعضای بورس موظف است از طریق مانیتورهایی که در دفتر وی نصب خواهد شد بر رعایت «قوانین و مقررات» توسط کارگزاران نظارت نماید و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گزارش موضوع را به صورت مکتوب در ۲ نسخه تهیه نموده و به مدیر امور ناظرین و تالار‌‌ها ارائه نماید و در صورت نیاز پس از هماهنگی با مدیر امور ناظرین و تالار‌‌ها از ناظر معاملات درخواست نماید به فرد خاطی تذکر شفاهی دهد.

* معامله‌گر کارگزاری بایستی حداقل ۵ دقیقه قبل از وارد نمودن اولین سفارش خرید یا سفارش فروش خود تا زمان وارد کردن آخرین سفارش خرید یا سفارش فروش خود در تالار معاملات حضور داشته باشد. معامله گر کارگزاری موظف است قبل از شروع معاملات از عملکرد صحیح «ایستگاه معاملاتی» کارگزار و نبود مشکل فنی در ایستگاه مزبور اطمینان حاصل کند.

* معامله‌گر کارگزاری صرفاً مجاز به حضور در محل ایستگاه معاملاتی شرکت کارگزاری خود می‌باشد و حضورمعامله گر یک کارگزاری در محل ایستگاه معاملاتی سایر کارگزاری‌ها منوط به اخذ مجوز مکتوب از مدیریت امور ناظرین می‌باشد.

 

*کلیه معامله گران کارگزاری موظف به رعایت قوانین مقررات و همچنین تذکرات ناظر تالار در حین انجام معاملات می‌باشند