۱۸۸۰ مناقصه – شهرداری رودهن- جدول گذاری خیابان رودکی

مناقصه عمومی نوبت دوم شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۱/۱۴/۱/ش مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۷ شورای اسلامی شهر از محل ردیف اعتباری ۹۲۲۲ بودجه سال ۹۵ نسبت به عملیات جدول گذاری خیابان خیام و رودکی (براساس فهرست بهای راه و باند سال ۹۵) اقدام نماید. متقاضیان پیشنهاد می‌توانند تا ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم […]

مناقصه عمومی

نوبت دوم

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۱/۱۴/۱/ش مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۷ شورای اسلامی شهر از محل ردیف اعتباری ۹۲۲۲ بودجه سال ۹۵ نسبت

به عملیات جدول گذاری خیابان خیام و رودکی (براساس فهرست بهای راه و باند سال ۹۵) اقدام نماید.

متقاضیان پیشنهاد می‌توانند تا ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم (پایان وقت اداری ۹۵٫۰۳٫۲۳)، جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها

(۷۶۵۰۳۲۷۴- ۰۲۱) مراجعه نمایند.

۱-موضوع مناقصه: عملیات جدول گذاری خیابان خیام و رودکی

۲- مدت اجرای کار ۴ ماه از شروع قرارداد می‌باشد.

۳- مبلغ برآورد اولیه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صورت ضمانت‌نامه بانکی مورد قبول شهرداری یا وجه نقد

جهت واریز به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۲۵۷۲۰۰۳ اقدام نمایند.

۴-مهلت تسلیم اسناد به دبیرخانه شهرداری از روز ۹۵٫۰۳٫۲۴ تا پایان وقت اداری پنجشنبه ۹۵٫۰۳٫۲۷ خواهد بود.  

۵- تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری رودهن و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۲۹ راس ساعت ۱۵ در دفتر شهردار می‌باشد.

۶- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۷- به پیشنهادات مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و بدون لاک و مهر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۸- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۹- سایر اطلاعات و جزییات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید گردیده است.

۱۰- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

مهدی کچویی- شهردار رودهن