۱۸۸۰،برگزاری مناقصه نفتی ۱۷۰ میلیون یورویی ایران در خلیج‌فارس

نخستین مناقصه پساتحریمی کلید می‌خورد برگزاری مناقصه نفتی ۱۷۰ میلیون یورویی ایران در خلیج‌فارس اولین مناقصه نفتی ایران در دوره پساتحریم به ارزش ۱۷۰ میلیون یورو و به منظور اجرای طرح حفاری ١۲حلقه چاه نفتی در سیری و افزایش ۱۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت در خلیج‌فارس برگزار می‌شود. اولین مناقصه نفتی ایران در دوره پساتحریم […]

نخستین مناقصه پساتحریمی کلید می‌خورد

برگزاری مناقصه نفتی ۱۷۰ میلیون یورویی ایران در خلیج‌فارس

اولین مناقصه نفتی ایران در دوره پساتحریم به ارزش ۱۷۰ میلیون یورو و به منظور اجرای طرح حفاری ١۲حلقه چاه نفتی در سیری و افزایش ۱۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت در خلیج‌فارس برگزار می‌شود.

اولین مناقصه نفتی ایران در دوره پساتحریم به ارزش ۱۷۰ میلیون یورو و به منظور اجرای طرح حفاری ١۲حلقه چاه نفتی در سیری و افزایش ۱۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت در خلیج‌فارس برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: در راستای اجرایی کردن مصوبه هیأت مدیره شرکت نفت در خصوص انجام پروژه حفاری، تعمیر ١۸ حلقه چاه تولید نفت منطقه سیری به روش EPDF، شرکت نفت فلات قاره ایران تهیه اسناد مناقصه این پروژه را در دستور کار خود قرارداده است.

روش باز پرداخت تعهدات مالی این پروژه در چارچوب ماده (١۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و از محل تولید نفت خام چاه‌ها در نظر گرفته شده است.

در زمان تحقق اهداف تولیدی، نیز ۵٠ درصد از ارزش افزایش تولیدات چاه‌ها براساس ماده (١۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به پیمانکار بازپرداخت ‌شود.

هزینه سرمایه‌گذاری این پروژه، ١٧٠ میلیون یورو در طول ٣ سال بوده و بازپرداخت هزینه‌ها به میزان ۲١٠ میلیون یورو شامل اصل سرمایه‌گذاری و ۴٠ میلیون یورو هزینه بانکی از محل ۵٠ درصد ارزش افزایش تولیدات چاه‌ها در مدت زمان ٣ سال انجام می‌شود.

در این راستا به منظور تحلیل حساسیت پروژه، ارزیابی اقتصادی بر اساس قیمت نفت‌خام بشکه‌ای ۲٠، ٣۵، ۴٠ و ۵٠ یورو و کاهش سقف تولید چاه‌ها به میزان ٣٠ درصد انجام شده است.

نتیجه ارزیابی اقتصادی این پروژه نفتی ایران در خلیج‌فارس نشان می‌دهد که پروژه در قیمت نفت‌خام بالای ۲٠ یورو و تحقق اهداف تولیدی چاه‌ها بیش از ٧٠ درصد، دارای توجیه اقتصادی است.

 

درآمد حاصل از تولیدات چاه‌ها در طول ١٠ سال بهره‌برداری به ازای قیمت نفت خام ٣۵ یورو معادل ۸٧۸ میلیون یورو و خالص ارزش حال معادل ۲۵۸ میلیون یورو برآورد می‌شود.