۱۸۸۱ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران- اصلاح لوازم اندازه گیری مشترکین برق

 آگهی تجدید مناقصه عمومي(یک مرحله‌ای)                                                                                  نوبت اول شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران درنظر دارد […]

 آگهی تجدید مناقصه عمومي(یک مرحله‌ای)

                                                                                 نوبت اول

شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران درنظر دارد پروژه های به شرح جدول ذیل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

ردیف

شرح مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ پایه به ریال

میزان سپرده به ریال

۱

بازدید، تست و اصلاح لوازم اندازه‌گیری مشترکین برق عادی امور محمود آباد

۱-۱۶۶/۹۵

۱٫۲۷۳٫۷۱۸٫۰۰۰

۱۲۳٫۶۸۵٫۹۰۰

۲

بازدید، تست و اصلاح لوازم اندازه‌گیری مشترکین برق عادی امور نور

۲-۱۶۶/۹۵

۱٫۸۱۹٫۳۱۹٫۰۰۰

۱۵۰٫۹۶۵٫۹۵۰

 زمان و نحوه دريافت اسناد مناقصه :

متقاضیان می توانند پس از واريز مبـلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال به ازای خرید هر اسناد به حساب سپهر به شماره ۰۱۰۱۸۵۳۷۶۵۰۰۵ بانك صادرات شعبه مركزي نوشهر از روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۶ لغايت روز پنجشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۲۰ به نشاني اينترنتي شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندرانwww.bargh-gmaz.ir پایگاه ملی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir و سایت توانیر www.tavanir.org.ir  جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعـه نمایند.

زمان تحویل و  بازگشایی اسناد

دریافت کنندگان اسناد مناقصه می‌بایست پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مـورخ ۹۵٫۰۴٫۰۱ به نشانی نوشهر- بلوارشهيد خيريان-بعد از ميدان وليعصر-نبش کوچه نيرو-طبقه چهارم دفتر حراست و امور محرمانه تحويل و رسيد دريافت دارند.

– زمان بازگشایي اسناد ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۰۲ در دفتر معاون محترم مالي پشتيباني واقع در طبقه دوم شركت توزيع غرب مازندران مي باشد.

مبلغ تضمين شركت در مناقصه به بصورت ذيل همراه با پيشنهاد قيمت ارائه گردد.

الف ضمانت‌نامه بانكي سه ماه قابل تمدید

ب- اصل فيش واريز وجه به حساب۵۰/۱۶۷۲۰۴۰۵ نزد بانك ملت شعبه مركزي چالوس، کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری (چك بانكي یا چک تضمینی بعهده بانك، چك مسافرتي وچک شخصی قابل قبول نمي‌باشد.)

– هزينه آگهي روزنامه برعهده دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد.

– اسناد مناقصه با هر تعداد شرکت‌کننده مورد بازگشایی قرار خواهد گرفت .

–  به پیشنهادهای فاقد امضاء، سپرده، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر ارایه شود مطلقاٌ ترتیب اثر داده نمی‌شود.

– حضور یک نفر از طرف پیشنهاددهندگان با ارائه معرفی‌نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می‌باشد.

– فهرست بهای سال ۱۳۹۴ معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری ملاک عمل می‌باشد.

لوازم و تجهیزات مورد مناقصه می‌بایست براساس و ندورلیست و ارزیابی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران امتیاز بالای ۸۰ را کسب کرده باشند.

-فهرست سازندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات شبکه‌های توزیع برق جزء لاینفک اسناد مناقصه بوده می‌بایستی همراه با اسناد مناقصه مهر و امضاء گردد.

مناقصه‌گر باید دارای ظرفیت آزاد در سامانه ساجار باشد

سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنا درصورت كسب اطلاعات بيشترمي‌توانيد با شماره تلفن۵۲۱۴۰۲۵۴-۰۱۱ امور تدارکات تماس حاصل نمایید. 

 

روابط عمومی شرکت توزيع نیروی برق غرب استان مازندران