۱۸۸۱ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید لوله فلزی

آگهي مناقصه عمومي با اخذ سپرده- نوبت دوم RHS-9547403- T13 درخواست شماره:  موضوع آگهي: خرید ۲ قلم لوله فلزی (آلیاژی) براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي

با اخذ سپرده- نوبت دوم

RHS-9547403- T13 درخواست شماره: 

موضوع آگهي:

خرید ۲ قلم لوله فلزی (آلیاژی)

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس