۱۸۸۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان- ساخت مخزن

آگهی  مناقصه عمومی شماره مناقصه : ۹۵۳۰۰۶ مرحله اول – نوبت اول شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانیخود پروژه ذیل را طبق نقشه و مشخصات مربوطه براساس فهرست بهای سال ۹۵ از طریق برگزاری مناقصه عمومی بصورت یک مرحله‌ای به پيمانكاران واجد شرايط و داراي تجربه و […]

آگهی  مناقصه عمومی

شماره مناقصه : ۹۵۳۰۰۶

مرحله اول – نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانیخود پروژه ذیل را طبق نقشه و مشخصات مربوطه براساس فهرست بهای سال ۹۵ از طریق برگزاری مناقصه عمومی بصورت یک مرحله‌ای به پيمانكاران واجد شرايط و داراي تجربه و سوابق كافي و مفيد در امور مربوطه كه تمايل به همكاري دارند واگذار نماید.

* سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه عمومی درج گردیده است.

انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ ۳۰ % مبلغ برآورد هر مناقصه و ارائه اسناد آن به همراه رضایت‌نامه از بالاترین مقام دستگاه ضروريست.

پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده را فيش واريزي، اوراق مشاركت و يا ضمانت‌نامه بانکی معتبر در وجه شرکت آبفار ضمیمه اسناد مناقصه به شرکت تسلیم نماید .

-کلیه واجدین شرایط می‌توانند از مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۷ لغایت پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۲ جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي شرکت واقع در همدان، بلوارآیت اله کاشانی، بلوک یک و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت‌های ذیل مراجعه نمایند.

۱٫ پايگاه اطلاع رساني مناقصات كشورwww.iets.mporg.ir

۲٫ شرکت آب وفاضلاب روستائی استان همدانwww.Abfarhamedan.ir

– شایان ذکر است تهیه اسناد جز از محل فوق الذکر مورد تائید کمیسیون معاملات نمی‌باشد.

* مهلت تحویل پاکات پیشنهـاد و مدارک به دبـیرخانه شرکت به آدرس فوق از مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۳ لغایت پایان وقت اداریمورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۲بوده و به پيشنهادات واصله پس از ساعت و تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمناً بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۵ راس ساعت ۸:۳۰ صبح در اتاق کمیسیون معاملات این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می‌شود.

الزاميست پيمانكار بر اساس صلاحيت و ظرفيت كاري مورد تائيد از مراجع ذيصلاح قيمت پيشنهادي خود را تسليم كه درصورت تخلف، ضمانت‌نامه شركت در مناقصه وي ضبط مي‌گردد.

به پیشنهادات فاقد امضا و مهر، سپرده، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقررواصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

پروژه

روستا/مجتمع

شهرستان

مدت اجرا(ماه)

مبلغ اوليه(ریال)

شاخص تعديل

مبلغ ضمانتنامه (ریال)

حداقل رتبه

تهيه مصالح

ساخت مخزن ۲۰۰ متر مكعبي هوايي

جنت آباد/جنت آباد

اسدآباد

۸

۶٫۲۹۷٫۴۸۱٫۵۳۴

ندارد

۳۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰

۵ ابنيه

پیمانکار

روابط عمومي شركت آب و فاضلاب روستائی استان همدان