۱۸۸۲ مناقصه – اداره کل راه آهن فارس- خدمات ایستگاهی

آگهي دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست مناقصه شماره ( ۱/۹۵/۵۸ ج)  نوبت دوم اداره کل راه آهن فارس درنظر دارد بنابر آئين‌نامه اجرائي بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات به روش ارزيابي کیفی از پيمانکاران واجد شرايط و داراي صلاحيت جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد. ۱- شرح مختصر موضوع مناقصه:  انجام خدمات ایستگاهی درکلیه ایستگاههای محور […]

آگهي دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست مناقصه شماره ( ۱/۹۵/۵۸ ج)

 نوبت دوم

اداره کل راه آهن فارس درنظر دارد بنابر آئين‌نامه اجرائي بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات به روش ارزيابي کیفی از پيمانکاران واجد

شرايط و داراي صلاحيت جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.

۱- شرح مختصر موضوع مناقصه:  انجام خدمات ایستگاهی درکلیه ایستگاههای محور ناحیه اداره کل راه آهن فارس

۲- مدت و محل انجام کار : ازتاريخ انعقاد قرارداد به مدت یکسال شمسی و محل انجام كار ایستگاههای  طول محور اداره کل راه آهن فارس مي‌باشد.    

۲-۱- داشتن گواهي صلاحيت از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۵ و گواهی صلاحیت ایمنی و مرتبط بودن موضوع فعاليت شرکت

(مندرج در اساسنامه) با موضوع مناقصه  فوق  الزامي است.

۳- مهلت و محل دريافت اسناد ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۲۴ با در دست داشتن معرفي‌نامه کتبي به نشاني: شيراز  

جاده شيراز، سپيدان  بين مجتمع خليج فارس وپليس راه  ايستگاه راه آهن- اداره كل راه آهن فارس  اداره تدارکات وپشتیبانی (امورپشتیبانی بر قراردادها). 

۴- مهلت و محل تحويل اسناد و پاکات ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت  ۱۳ روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۰۸ به نشاني: دبيرخانه امور اداري اداره کل

راه آهن فارس .

۵- هزينه خرید اسناد:  مبلغ  (۳۰۰٫۰۰۰)  ريال بحساب سيبا  شماره  ۲۱۷۶۴۰۳۰۰۹۰۰۱ نزد بانک ملي شعبه شیراز بنام تمرکز وجوه درآمد اداره کل

راه آهن فارس.

۶- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی مناقصات به نشانی http// iets.mporg.ir  بصورت رایگان می‌باشد.

۷- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

۸-در پایان از شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب کرده باشند جهت ارائه قیمت دعوت به عمل می‌آید.

اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل راه آهن فارس