۱۸۸۳ آگهی – اداره تصفیه امور ورشکستگی – ختم پرونده ورشکستگی

آگهی ختم پرونده ورشکستگی سلام علیکم بدینوسیله به اطلاع اشخاص ذینفع می رساند جریان پرونده ورشکستگی سیف اله بهاریبا پرداخت دو نوبت سهام غرمائی و در اجرای ماده ۴۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مختومه و بایگانی شده است .    

آگهی ختم پرونده ورشکستگی

سلام علیکم

بدینوسیله به اطلاع اشخاص ذینفع می رساند جریان پرونده ورشکستگی سیف اله بهاریبا پرداخت دو نوبت سهام غرمائی و در اجرای ماده ۴۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مختومه و بایگانی شده است .