۱۸۸۳ آگهی – اداره تصفیه امور ورشکستگی- صورت طبقه بندی اصلاحی بستانکاران

آگهی صورت طبقه بندی اصلاحی بستانکاران صورت طبقه‌بندی بستانکاران شرکت ورشکسته بهمن و ناصر رستمی اصلاح و تنظیم گردیده و دردبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران- خیابان سپهبد قرنی- مجتمع قضایی شهید بهشتی- طبقه هفتم موجود است. لذا اشخاص ذینفع می‌توانند به آن مراجعه نموده و چنانچه اعتراضیبصورت مذکور داشته باشند ظرف مدت […]

آگهی صورت طبقه بندی اصلاحی بستانکاران

صورت طبقه‌بندی بستانکاران شرکت ورشکسته بهمن و ناصر رستمی اصلاح و تنظیم گردیده و دردبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران- خیابان سپهبد قرنی- مجتمع قضایی شهید بهشتی- طبقه هفتم موجود است. لذا اشخاص ذینفع می‌توانند به آن مراجعه نموده و چنانچه اعتراضیبصورت مذکور داشته باشند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ انتشار، آگهی اعتراض خود را به دفتر شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی تهران (دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی) تسلیم نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور تصمیم اداره قطعی خواهد بود.

مستشار قضائی شعبه پنجم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران