۱۸۸۳ مزایده – شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد- اقلام

 آگهی مزایده عمومی یک مرحله‌ای ۲-۹۵ نوبت اول شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد اقلام ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. از داوطلبان شرکت در مزایده دعوت بعمل می‌آید برای کسب اطلاعات بیشتر و رؤیت اجناس و دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ ۹۵٫۰۳٫۲۲ به مدت ۵ […]

 آگهی مزایده عمومی یک مرحله‌ای ۲-۹۵

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد اقلام ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. از داوطلبان شرکت در مزایده دعوت بعمل می‌آید برای کسب اطلاعات بیشتر و رؤیت اجناس و دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ ۹۵٫۰۳٫۲۲ به مدت ۵ روز کاری در ساعات اداری به نشانی یاسوج بلوار شهید مطهری شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد- امور تدارکات ( تلفن تماس ۳۳۳۳۴۷۴۲-۰۷۴) مراجعه فرمایند .

 (دریافت اسناد از طریق سایت توانیر تا زمان تحویل پاکتها مجاز می‌باشد)

 شرایط مزایده :

۱- هزینه درج آگهی و هزینه کارشناسی کالا و هزینه های حمل و بارگیری به عهده برنده یا برندگان خواهد بود .

۲- اهلیت قانونی خریدار ( کلیه  کارکنان شرکت توزیع کهگیلویه و بویراحمد مجاز به حضور در مزایده نمی‌باشند)

۳- ۹ %مالیات بر ارزش افزوده از برنده اخذ خواهد شد ، لذا شرکت‌کنندگان بایستی در قیمت پیشنهادی این موضوع را مد نظر قرار دهند .

۴- حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکتها مجاز می‌باشد .

۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .

۶- آدرس تحویل اسناد مزایده : یاسوج بلوار شهید مطهری شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد اتاق شماره ۱۲ حراست ستاد شرکت

۷-  تاریخ تحویل پاکتها : تا پایان وقت اداری ۹۵٫۰۴٫۰۵

۸- زمان بازگشایی پاکتها : ۹۵٫۰۴٫۰۶ ساعت ۱۰ صبح

۹- متقاضیان مجازند تا تاریخ ۹۵٫۰۴٫۰۵ نسبت به اصلاح ، جایگزینی یا پس گرفتن پیشنهاد خود اقدام نمایند .

۱۰- مبلغ خرید اسناد مزایده : ۳۰۰٫۰۰۰ریال واریز به حساب ۰۱۰۱۹۱۳۱۹۶۰۰۸ بانک صادرات شعبه یاسوج کد ۱۵۳۴ به نام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد.هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد .

۱۱- محل بازدید اجناس : در اسناد مزایده درج شده ، بدیهی است بازدید از اجناس مزایده الزامی می‌باشد .

۱۲- در خصوص مزایده ۲-۹۵مبلغ تضمین مزایده بایستی به شماره حساب۰۱۰۱۹۱۳۱۹۶۰۰۸بانک صادرات شعبهیاسوج کد۱۵۳۴به نام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد واریز و فیش مربوطه در پاکت الف قرار داده شود.

اسناد مزایده از طریق سایت شرکت توانیر WWW.tavanir.org.ir و اطلاع رسانی از طریق سایت شرکت توزیع WWW.KBEPDCO.IR قابل دسترس می‌باشد

– ملاک انتخاب برنده در هر پکیج قیمت اعلام شده از سوی متقاضی می‌باشد 

شماره مزایده

شرح کالا

تعداد

واحد

قیمت پایه

مبلغ  ضمانتنامه

۲-۹۵

پکیج شماره یک  شامل:

سیم مسی اسقاط

۲۵٫۰۰۰

کیلوگرم

۱۱۵٫۰۰۰ ریال

۲۰۴ میلیون ریال

پکیج شماره دو  شامل :

فیوز کات اوت طرح ۳۳ کیلو ولت

سرامیکی(نو)

۲۷۰

عدد

۵۳۰٫۰۰۰ ریال

۱۵ میلیون ریال

 

پکیج شماره سه شامل:

ترانس ۲۰ و ۳۳ کیلوولت روغنی در

ظرفیتهای ۲۵ تا ۳۱۵ کیلو ولت آمپر)به

شرح لیست پیوست اسناد و ضمائم

 

۵۸

دستگاه

۱۶۱ میلیون ریال

 

پکیج شماره چهار شامل:

انواع آهن آلات اسقاطی و غراضه

۳۷۵۰۰

کیلوگرم

۴٫۷۵۰ ریال

۱۸ میلیون ریال

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  کسانی که متقاضی شرکت در تمامی پکیج‌ها می‌باشند می‌توانند یک نسخه ضمانتنامه به مبلغ جمع کل (۳۹۸ میلیون) تهیه و در پاکت الف به صورت لاک و مهر ارائه نمایند.

((امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد