۲۷۰۵ مناقصه – شركت گاز استان يزد- اجرای سیستم روشنایی و سیستم اعلام حریق در انبار جدید واقع در جاده خضرآباد

آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله‌اي (فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران) مناقصه شماره : ۳۴۸۸۹۵ مجوز شماره : ۱۳۱۴/۱۳۹۸ نوبت اول شركت گاز استان يزد در نظر دارد به منظوراجرای سیستم  روشنایی و سیستم اعلام حریق در انبار جدید واقع در جاده خضرآباد از طريق مناقصه اقدام نمايد. لذا براساس آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده ۱۲ […]

آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله‌اي

(فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران)

مناقصه شماره : ۳۴۸۸۹۵

مجوز شماره : ۱۳۱۴/۱۳۹۸

نوبت اول

شركت گاز استان يزد در نظر دارد به منظوراجرای سیستم  روشنایی و سیستم اعلام حریق در انبار جدید واقع در جاده خضرآباد از طريق مناقصه اقدام نمايد.

لذا براساس آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات به شماره۸۴۱۳۶ /ت  ۳۳۵۶۰ ه مورخ ۱۶/۰۷/۸۵ از كليه شركت‌هاي تاييد صلاحيت شده از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور كه داراي حداقل پايه ۵ در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا حداقل پايه ۵ در رشته نفت و گاز و یا حداقل پايه ۵ در رشته نیرو و یا حداقل پايه ۵ در رشته ابنیه و گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران مورد تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنين ظرفيت خالي ارجاع كار مي‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد كه از تاريخ نشر اين آگهي به منظور دريافت اسناد ارزيابي توان اجراي كار به بخش مناقصات پایگاه اینترنتی  شرکت گاز استان یزد به نشانی : WWW.NIGC-YAZD.IR مراجعه نمایند.

شماره تلفن تماس:۳۱۹۲۲۳۲۰-۰۳۵ نمابر ۳۶۲۳۸۵۲۲-۰۳۵

ضمناً نامه اعلام آمادگی  و اسناد و مدارك ارزيابي كيفي می‌بایست حداكثر (دو هفته )۱۴روز از تاريخ چاپ آخرين نوبت آگهي فراخوان پس از ثبت در دبیرخانه و اخذ شماره به امور قراردادهاي شركت گاز استان يزد تحویل گردد. در غیراین صورت به مدارک ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*وصول اسناد و مدارك تكميل شده هيچگونه تعهد و محدوديتي براي دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمي‌كند .

*فرم آگهي الكترونيكي مناقصه از طريق پایگاه اينترنتي www.shana.ir  و www.nigc-yazd.ir  قابل دسترسي است. 

 

روابط عمومی شركت گاز استان يزد