دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس

دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس مقدمه: به استناد بندهای ۲ و ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، این دستورالعمل به منظور امتیازبندی و انتخاب متقاضیان فعالیت کارگزاری در بورس و هم‌چنین تعیین شرایط شروع فعالیت کارگزاری در بورس تنظیم شده است.  ماده ۱: سازمان بورس و […]

دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس

مقدمه: به استناد بندهای ۲ و ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، این دستورالعمل به منظور امتیازبندی و انتخاب متقاضیان فعالیت کارگزاری در بورس و هم‌چنین تعیین شرایط شروع فعالیت کارگزاری در بورس تنظیم شده است.

 ماده ۱: سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) تعداد مجوزهای قابل صدور برای تأسیس کارگزاری یا فعالیت را تعیین و طی اعلان فراخوان، از متقاضیان تأسیس شرکت کارگزاری یا دریافت مجوز فعالیت در بورس مورد نظر دعوت به عمل می‏آورد تا مدارک و اطلاعات خود را ارایه دهند. در فراخوان مذکور حدود خدمات قابل ارایه، بورس مورد نظر و سایر شرایط قید می‏گردد.

ماده ۲: متقاضیان فعالیت کارگزاری در بورس به دو گروه زیر قابل تقسیم هستند:

الف) اشخاصی که به عنوان مؤسس شرکت کارگزاری، تقاضای تأسیس کارگزاری و فعالیت کارگزاری در بورس مورد نظر را دارند.

ب) شرکت‏های کارگزاری که قبلاً تأسیس شده ولی تا زمان اعلان فراخوان، مجوز فعالیت کارگزاری در بورس مورد نظر را دریافت ننموده‏اند.

امتیازبندی متقاضیان گروه (الف ) براساس ماده ( ۴) و امتیازبندی متقاضیان گروه (ب) براساس ماده ( ۵) صورت می‏پذیرد. برای دریافت مجوز، متقاضی باید حداقل ۵۰ درصد از کل امتیازات مربوط به گروه خود را کسب نماید . فهرست این متقاضیان به عنوان متقاضیان واجد شرایط از بالاترین امتیاز مرتب می‏شود. اولویت بندی در صدور مجوز براساس امتیاز اکتسابی در هر گروه از متقاضیان واجد شرایط و به تعداد مجوز قابل صدور در هر گروه که مطابق ماده (۱) تعیین شده است، صورت می‏پذیرد.

ماده ۳: مهلت‏های تأسیس کارگزاری، احراز شرایط شروع فعالیت و شروع عملی فعالیت به قرار زیر است:

الف) برای متقاضیان گروه (الف) مذکور در ماده (۲)، مهلت تأسیس و احراز شرایط شروع فعالیت و شروع عملی فعالیت براساس مجوز صادره، حداکثر ۴ ماه از تاریخ ابلاغ اولویت.

ب) برای متقاضیان گروه (ب) مذکور در ماده (۲)، مهلت احراز شرایط شروع فعالیت و شروع عملی فعالیت، حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز فعالیت.

تبصره ۱: در صورتی‏که متقاضی در مهلت‏های مقرر در این ماده، حسب مورد نسبت به تأسیس شرکت و احراز شرایط و شروع فعالیت اقدام ننماید، مجوز صادره برای وی، خود به خود لغو می‏شود؛ مگر این‌که متقاضی دلایل کافی ارایه و هیأت مدیره سبا با درنظر گرفتن مهلت دیگری، موافقت نماید.

تبصره ۲: ابلاغ اولویت به نماینده مؤسسین تحویل یا به آدرس وی ارسال می‏شود و مجوز فعالیت کارگزاری نیز به آخرین آدرس اعلامی متقاضی به سبا ارسال می‏گردد.

ماده ۴: امتیاز متقاضیان گروه (الف) مذکور در ماده (۲) برابر جمع امتیازات براساس عوامل زیر است:

الف) سرمایه: سرمایه نقدی هر یک میلیارد ریال یک امتیاز و حداکثر تا ۳۰ امتیاز مشروط به این که متقاضی حداقل ۲۰ امتیاز از این عامل کسب نماید.

ب) ویژگی مؤسس: امتیاز ویژگی مؤسس حاصل جمع امتیاز مؤسسین حقوقی و حقیقی است که هر یک به ترتیب زیر محاسبه می‏شود:

۱ – ب) مؤسس حقوقی: حداکثر امتیاز مؤسسین شرکت کارگزاری که شخصیت حقوقی دارند، مجموعا ۳۵ امتیاز خواهد بود. امتیاز هر یک از این مؤسسین براساس پیوست شماره (۱) این دستورالعمل محاسبه می‏شود.

۲ – ب) مؤسس حقیقی: حداکثر امتیاز مؤسسین شرکت کارگزاری که شخصیت حقیقی دارند، مجموعاً ۳۵ امتیاز خواهد بود . امتیاز هر یک از این مؤسسین براساس پیوست شماره (۲) این دستورالعمل محاسبه می‏شود.

تبصره: سهامداران استراتژیک مجوز تأسیس در کارگزاری‏هایی که دریافت می‏کنند، نمی‏توانند تا ۳ سال پس از تأسیس، سهام خود در کارگزاری را به دیگری واگذار نمایند. واگذاری سهام آن‌ها در شرایط اضطراری منوط به موافقت سازمان است.

ماده ۵: امتیاز متقاضیان گروه (ب) مذکور در ماده (۲)، برابر جمع امتیازات براساس عوامل زیر است. این امتیازات براساس وضعیت کارگزاری قبل از فراخوان موضوع ماده (۱) محاسبه می‏شوند:

الف) سرمایه: به ازای هر دو میلیارد ریال سرمایه پرداخت شده شرکت کارگزاری متقاضی، یک امتیاز تا سقف ۱۰ امتیاز در نظر گرفته می‏شود. متقاضی باید حداقل ۵ امتیاز از این عامل کسب نماید.

ب) شعبه کارگزاری: در صورتی‏که کارگزار در هر شهرستان (به غیر از تهران) به تشخیص سازمان، دفتری جهت دریافت سفارش‏های مشتریان و ارایه سایر خدمات دایر کرده باشد و در آن شهرستان، ایستگاه معاملاتی برای اجرای سفارش‏های مشتریان در اختیار داشته باشد، به ازای هر مورد یک شعبه برای وی محسوب می‏شود. برای کارگزار متقاضی، تا دو شعبه به ازای هر شعبه یک امتیاز و بیش از آن هر شعبه ۳ امتیاز ، و حداکثر تا سقف ۱۲ امتیاز در نظر گرفته می‏شود.

ج) تالار اختصاصی : به ازای هر تالار اختصاصی در تهران ، دو امتیاز و در شهرستان‏های غیر از تهران، ۴ امتیاز و حداکثر تا سقف ۱۰ امتیاز در نظر گرفته می‏شود.

د) پرسنل: به ازای هر یک از پرسنل دارای گواهینامه بازار سرمایه، مشروط به این‌که حداقل ۴ ماه در شرکت کارگزاری مشغول فعالیت بوده و نام وی در فهرست بیمه کارکنان این شرکت درج شده باشد، ۲ امتیاز و حداکثر تا سقف ۱۴ امتیاز در نظر گرفته می‏شود.

 

ه) سیستم‏ها: برای برقراری سیستم‏های مناسب کنترل داخلی، حسابداری، کارگزاری، سایت الکترونیکی (به منظور ارایه اطلاعات و سایر خدمات به مشتریان) و غیره به تشخیص سبا، حداکثر ۲۰ امتیاز در نظر گرفته می‏شود.