مسکن مهر قفسی است که در آن انسان می‌گذارند

عباس آخوندی گفت: مسکن مهر تصویری است از انسان‌هایی که کالا هستند و می‌توانید در هر جایی از این سرزمین آن‌ها را در قفسه جا دهید. نه مسأله شهر را می‌بینید، نه مقام انسان را و نه ساختار اجتماعی را، فقط یکسری قفسه است که می‌توانید در آن هم کالا بگذارید و هم انسان. به […]

عباس آخوندی گفت: مسکن مهر تصویری است از انسان‌هایی که کالا هستند و می‌توانید در هر جایی از این سرزمین آن‌ها را در قفسه جا دهید. نه مسأله شهر را می‌بینید، نه مقام انسان را و نه ساختار اجتماعی را، فقط یکسری قفسه است که می‌توانید در آن هم کالا بگذارید و هم انسان.

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در همایش «چالش‌های توسعه شهری در اندیشه ایران شهر» که در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: ایران شهر ما در وضعیت پرچالشی به سر می‌برد. در زمستان می‌بینیم که امکان نفس کشیدن در تهران با مشکل جدی مواجه است. تهران چه از لحاظ منابع زیستی و چه روابط اقتصادی مشکلات جدی دارد. تعداد فقرایی که پیرامون شهر تهران زندگی می‌کنند به ۵ میلیون نفر می‌رسد که سبب‌ساز انواع بزه‌های اجتماعی می‌شود.

او افزود: بحران از هم‌گسیختگی و بحران هویت در شهرهای ایران نیازی به اثبات ندارد. موبیلیتی در تهران با چالش اساسی مواجه است و دل‌نگرانی و هراس سنگینی نسبت به آینده وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که محجور ماندن ما از نظام معرفتی ایجاد دردسر کرده است، گفت: ما دچار یک از جا‌کندگی اجتماعی، هویتی، تاریخی و فرهنگی شده‌ایم و این به معنای در غربت قرار گرفتن مفهوم ایران است؛ من در میان جمع و دلم جای دیگر است.

آخوندی با اشاره به نقد اندیشه لیبرالیسم توسط کارل پولانی، خاطرنشان کرد: بنا به گفته پولانی، لیبرالیسم که مبتنی بر محور اقتصاد است بزرگ‌‌ترین مشکلش این است که اقتصاد را از سیستم اجتماع جدا می‌کند. وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد، لیبرالیسم را ناممکن می‌کند، نتیجه این امر غیرممکن ایجاد انواع تعارض‌‌ها و بحران‌های مختلف است لذا پولانی مطرح کرد که این نظریه راه به جایی نمی‌برد چرا که باعث بحران‌های اجتماعی در سراسر جهان می‌شود.

وی با اشاره به از جاکندگی در ایران، گفت: نتیجه این از جاکندگی در ایران به کالایی شدن همه چیز منجر شد. در این فضا همه چیز قابل خرید و فروش است. شهر، قانون، هوا، روابط زندگی شهری قابل خرید و فروش است. اولین فروش‌ها تراکم بود و کم‌کم رودخانه و منابع و هوا را هم فروختند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مسکن مهر یادآور شد: مسکن مهر تصویری است از انسان‌هایی که کالا هستند و می‌توانید در هر جایی از این سرزمین آن‌ها را در قفسه جا دهید؛ نه مسأله شهر را می‌بینید، نه مقام انسان را و نه ساختار اجتماعی را، فقط یکسری قفسه است که می‌توانید در آن هم کالا بگذارید و هم انسان.

آخوندی گرفتاری‌های زندگی شهری را ناشی از دو انقطاع تاریخی دانست و گفت: بعد از جنگ چالدران شاهد روی کار آمدن صفویه بودیم که با پایان رنسانس همراه بود و داد و ستد با خارج بسته شد. یک بار دیگر هم در ترکمنچای عکس دوره صفویه رخ داد که آغوش کشور به روی اندیشه غربی باز شد که منجر به ورشکستگی و بی‌نظمی شد.