۱۸۸۶ مناقصه – شهرداری آبیک- همسطح سازی معابر شهر

 ((* آگهي مناقصه عمومی( نوبت اول ) *))  شهرداری آبیک در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۰۶ مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۴ نسبت به اجرای پروژه مشروحه ذیل از طریق پیمانکاران و شرکتهای واجدشرایط اقدام نماید: – پیاده روسازی و همسطح سازی معابر شهر با  کفپوش بتنی پرسی بالغ بر ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال. لذا از کلیه پیمانکاران و شرکتهای واجد […]

 ((* آگهي مناقصه عمومی( نوبت اول ) *)) 

شهرداری آبیک در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۰۶ مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۴ نسبت به اجرای پروژه مشروحه ذیل از طریق پیمانکاران و شرکتهای واجدشرایط اقدام نماید:

 پیاده روسازی و همسطح سازی معابر شهر با  کفپوش بتنی پرسی بالغ بر ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.

لذا از کلیه پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط دعوت می‌گردد حداکثر ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه در ساعات اداری به ساختمان مرکزی شهرداری آبیک واقع درخیابان طالقانی- طبقه اول امورعمران مراجعه نمائید.

ضمناً شهرداری در  رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه انتشار آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد و سایر اطلاعات و جزئیات معاملات در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد. ۱۸/۳ 

یوسف حاجی زاده- سرپرست شهرداری آبیک