۱۸۸۶ مناقصه – سازمان آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري کرمانشاه- بکارگیری نیرو

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره۱/۹۵ نوبت اول سازمان آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري کرمانشاه در نظر دارد بکارگيري نيروي خود را از طريق مناقصه دو مرحله‌اي به مدت يکسال به شرکت واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از کليه شرکت‌هاي داراي سابقه کار و توان مالي مناسب که مايل به همکاري در اين […]

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره۱/۹۵

نوبت اول

سازمان آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري کرمانشاه در نظر دارد بکارگيري نيروي خود را از طريق مناقصه دو مرحله‌اي به مدت يکسال به شرکت واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از کليه شرکت‌هاي داراي سابقه کار و توان مالي مناسب که مايل به همکاري در اين زمينه مي‌باشند جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل مي‌آيد :

۱- تضمين شرکت در مناقصه : ۲۶۱٫۱۰۶٫۵۴۸ريال ( دويست و شصت و يک ميليون و صد و شش هزار و پانصد و چهل و هشت ريال) بصورت فيش واريزي بشماره حساب سپرده با اسناد مناقصه اعلام مي‌گردد.

۲- محل دريافت اسناد مناقصه: واحد قراردادها سازمان آمار و فناوري شهرداري ۰۸۳۳۷۲۷۴۲۴۲

۳- مهلت دريافت اسناد: تا پايان وقت اداري روزهاي ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۵ ، ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۶

۴- مهلت ارسال اسناد: تا پايان وقت اداري ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۵

۵- محل ارسال اسناد:کرمانشاه، خيابان حداد عادل، روبروي پارکينگ طبقاني بيستون، دبيرخانه حراست سازمان آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري کرمانشاه

۶- بهاي پيشنهادي: بايد از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام بوده و پاکتهاي ارسالي بايد لاک و مهر شده تسليم گردند.

۷- مبلغ خريد اسناد: به مبلغ ۳۵۰٫۰۰۰ ريال مي‌باشد .

قابل ذکر است هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد. 

 

سازمان آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري کرمانشاه