۱۸۸۶ مناقصه – شرکت پتروشيمي کارون- خنثی سازی کاستیک ضایعاتی

آگهی مناقصه ايجاد سازه فرآيند خنثي سازي کاستيک ضايعاتي شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد ايجاد سازه فرآيند خنثي سازي کاستيکي ضايعاتي خود را از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط واگذار نمايد. محل تحويل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ـ سايت ۲ـ شركت پتروشيمي كارون- دفتر امور حقوقي و پيمانها تلفن: ۰۶۱۵۲۱۲۲۷۰۷ […]

آگهی مناقصه

ايجاد سازه فرآيند خنثي سازي کاستيک ضايعاتي

شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد ايجاد سازه فرآيند خنثي سازي کاستيکي ضايعاتي خود را از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط واگذار نمايد.

محل تحويل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ـ سايت ۲ـ شركت پتروشيمي كارون- دفتر امور حقوقي و پيمانها تلفن: ۰۶۱۵۲۱۲۲۷۰۷

جهت دريافت اسناد از طريق ايميل فيش واريزي و برگ درخواست خود را به آدرس famraei@krnpc.ir ارسال نماييد.( ذکر آدرس ايميل معتبر جهت ارسال اسناد مناقصه پس از ارسال درخواست ضروري مي‌باشد(

زمان تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ ۹۵٫۰۳٫۲۳ لغايت ۹۵٫۰۳٫۳۰

آخرين زمان تحويل پاکات پيشنهاد قيمت: تا پايان وقت اداري ۹۵٫۰۴٫۱۲

قيمت فروش اسناد: ۵۰۰،۰۰۰ پانصد هزار ريال واريز به حساب ۶۰۰۵۰۷۰۹۰۰ بانک تجارت بنام شرکت پتروشيمي کارون

 الف:مناقصه يک مرحله‌اي بوده و شرکت‌کنندگان براساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزيابي مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت و براساس مدارک و مستندات ارسالي امتياز کسب خواهند نمود.

 ب : حداقل امتياز لازم جهت بازگشائي پاکت پيشنهاد قيمت شرکت کنندگان ۶۰ امتياز خواهد بود.

  پ : پيشنهاد قيمت شرکت کنندگاني که حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائي نخواهد شد.

ج : کارفرما بدون هرگونه توضيح در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختاراست.

شماره مناقصه

عنوان

نوبت مناقصه

MN-15/498

ايجاد سازه فرآيند خنثي سازي کاستيک ضايعاتي

نوبتاول

 

 

 

 

روابط عمومي پتروشيمي کارون