۱۸۸۶ مزایده – شركت پتروشيمي فن آوران – فروش ضایعات محصول متانول

آگهي مزایده عمومی شماره ۱-۹۵  شركت پتروشيمي فن آوران در نظر دارد فروش ضایعات محصول متانول (LOS) خود را به شرکتهای واجد شرایط و دارنده مجوزهای لازم براساس شرایط مندرج در سایت پتروشیمی فن آوران به آدرس زیر واگذار نماید.  www.fnpcc.com  روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت پتروشيمي فن آوران

آگهي مزایده عمومی شماره ۱-۹۵ 

شركت پتروشيمي فن آوران در نظر دارد فروش ضایعات محصول متانول (LOS) خود را به شرکتهای واجد شرایط و دارنده مجوزهای لازم براساس شرایط مندرج در سایت پتروشیمی فن آوران به آدرس زیر واگذار نماید. 

www.fnpcc.com

 روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت پتروشيمي فن آوران