۱۸۸۶ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید رتور برای الکترو موتور

آگهي مناقصه عمومي  با اخذ سپرده- نوبت اول    RHP-7302509478- T20درخواست شماره:   موضوع آگهي: خرید رتورکامل برای الکترو موتور براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.  روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي 

با اخذ سپرده- نوبت اول 

 

RHP-7302509478- T20درخواست شماره:  

موضوع آگهي:

خرید رتورکامل برای الکترو موتور

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد. 

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس