شرایط بخشودگی جرایم کارفرمایان بدهکار تأمین اجتماعی

شرایط بخشودگی جرایم کارفرمایان بدهکار تأمین اجتماعی هیأت وزیران در جلسه اخیر خود در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید ملی، بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده ۱۳ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور […]

شرایط بخشودگی جرایم کارفرمایان بدهکار تأمین اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه اخیر خود در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید ملی، بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده ۱۳ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم» آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

به گزارش ایسنا، ماده ۱- مشمولین: واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی.

ماده ۲- دلایل غیرارادی: بروز حوادث غیرمترقبه از قبیل بلایای طبیعی شامل سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش‌سوزی غیرعمد، زلزله می‌باشد که منجر به تعطیلی موقت و یا رکود فعالیت کارگاه شده است.

ماده ۳- سوابق خوش حسابی:

الف – کارفرما صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را حداقل به مدت ۱۶ ماه در دوره زمانی ۱۸ ماه قبل و بعد از وقوع دلایل غیرارادی ارسال و پرداخت کرده باشد. درمورد کارگاه‌هایی که شرایط غیرارادی آنان ادامه دارد ۱۶ ماه مورد نظر می‌بایست قبل از بروز شرایط غیرارادی صورت گرفته باشد.

ب – کارفرما نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهی‌های معوق در زمان اجرای قوانین بخشودگی جرایم در دوره‌های قبل از دلایل غیرارادی اقدام کرده باشد.

ماده ۴- در کلیه مواردی که بدهی‌های موضوع این آیین‌نامه تقسیط شده یا می‌شود درصورتی که کارفرما هر یک از اقساط را در سررسید مقرر پرداخت ننماید بدهی تبدیل به حال شده و جرایم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمی‌نمایند، مصوب ۸/۴/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت خواهد شد. بدیهی است جرایم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول و امکان تقسیط مجدد وجود ندارد.

تبصره: کارگاه‌های ورشکسته، تعطیل، فاقد فعالیت و برچیده شده از شمول به این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.

ماده ۵- کارفرمایان کارگاه‌های مشمول در صورتیکه دلایل ابرازی آن‌ها مربوط به قبل از تصویب این آیین‌نامه باشد چنان‌چه حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه در مورد پرداخت یا ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم مربوطه به شرح ماده ۶ این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاه‌های مشمول که بعد از صدور این آیین‌نامه به علت حدوث یکی از دلایل غیرارادی مشمول جریمه شده‌اند حداکثر مهلت ارایه مدارک مربوطه به سازمان ۳ ماه از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.

ماده ۶- کارفرمایان کارگاه‌های مشمول که دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در دوران وقوع دلایل ابرازی می‌باشند در صورتی که برابر ماده ۵ فوق با سازمان تأمین اجتماعی به شرح بندهای ذیل ماده ۲ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸/۴/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام توافق نمایند می‌توانند از بخشودگی مربوطه برخوردار گردند.

 

ماده ۷- پذیرش مدارک ابرازی و نحوه احراز سوابق خوش حسابی مشمولین صرفاً به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.