۱۸۸۷ مناقصه – شركت مديريت توليد برق ری- توربین گازی

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول شركت مديريت توليد برق ري در نظر دارد طراحی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک را با شرايط زير از طريق مناقصه به پیمانکار داخلي واجد شرايط واگذار نمايد. موضوع مناقصه: طراحی و تدوین تکنولوژی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک مشخصات […]

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

شركت مديريت توليد برق ري در نظر دارد طراحی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک را با شرايط زير از طريق مناقصه به پیمانکار

داخلي واجد شرايط واگذار نمايد.

موضوع مناقصه:

طراحی و تدوین تکنولوژی همراه با ساخت و نصب سیستم کنترل توربین گازی تیپ آسک مشخصات عمومی توربین :

۱ – قدرت MWH32

۲- مدل توربین ACEC W251 

۳ – نوع سوخت مصرفی گاز طبیعی و نفت گاز

محل و نحوه دریافت اسناد:

از كليه اشخاص حقوقی که دارای تجربه و تخصص کافی می‌باشند، دعوت بعمل می‌آید بمدت ده روز از تاریخ انتشار اولین آگهی (۱۳۹۵٫۰۳٫۲۳) تا

تاریخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۱ با ارائه معرفي‌نامه كتبي جهت خرید اسناد به امور بازرگانی و انبار اين شركت به نشاني تهران  جاده قديم قم- باقرشهر- انتهای بلوار

فلسطین – شركت مديريت توليد برق ري (تلفن و دورنگار ۵-۵۵۲۲۱۴۶۱- داخلی ۷۵۷۷) مراجعه نمايند