۱۸۸۷ مناقصه – اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی – تخریب و بازسازی دبستان

مناقصه عمومی يك مرحله‌اي اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه‌های ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد.لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت با در نظر گرفتن رشته مربوطه، پايه و ظرفيت آزاد  درخواست می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ ۹۵٫۰۳٫۲۶به واحد امورقراردادهای این اداره کل واقع در مشهد، […]

مناقصه عمومی يك مرحله‌اي

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه‌های ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد.لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت با در نظر گرفتن رشته مربوطه، پايه و ظرفيت آزاد  درخواست می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ ۹۵٫۰۳٫۲۶به واحد امورقراردادهای این اداره کل واقع در مشهد، بلوار شهید دستغیب (بلوار سجاد) نرسیده به چهار راه خیام خیابان بیستون ۳ مراجعه نمایند. تلفن تماس:۳۷۶۸۱۷۱۳امور قراردادها

رديف

پروژه

موضوع

محل اجرا

اعتبار

نوع

قرارداد

مدت پیمان (ماه)

مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال ۱۳۹۵ با شرایط  مندرج (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)

تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادها تا ساعت ۱۲ مورخ

تاریخ بازگشایی ساعت۱۱ 

مورخ

۱

۹۴۲۵۹- تخریب و بازسازی دبستان ۱۲ کلاسه آیه‌های

احداث ساختمان

ناحیه ۴ مشهد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۱۵٫۷۳۹٫۴۵۳٫۹۵۰

۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۴٫۰۵

۹۵٫۰۴٫۰۸

۲

۹۴۲۶۵- تخریب و بازسازی ابتدایی (رسالت سابق) (یوسف علی رضایی)

تکمیل واحداث ساختمان ، محوطه سازی

نیشابور

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۸٫۴۴۷٫۰۷۹٫۰۹۰

۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۴٫۰۵

۹۵٫۰۴٫۰۸

۳

۹۴۲۵۱- تخریب و بازسازی متوسطه اول روستای (حسین آسوده)

تکمیل واحداث ساختمان ، محوطه سازی

دهنو   خلیل آباد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۳٫۰۸۱٫۱۱۶٫۴۲۸

۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۴٫۰۵

۹۵٫۰۴٫۰۸

۴

۹۴۲۴۱- تخریب و بازسازی متوسطه شهید تندگویان روستای (سید عبداله ساداتی)

تکمیل واحداث ساختمان ، محوطه سازی و دیوار کشی

ارچنگ شاندیز

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۵٫۴۰۷٫۸۲۷٫۸۳۳

۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۴٫۰۶

۹۵٫۰۴٫۰۹

۵

۹۴۳۱۱- تکمیل متوسطه شکوه وزیری نژاد (وزیری نژاد)

تکمیل واحداث ساختمان ، محوطه سازی و دیوار کشی

تربت حیدریه

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۹٫۷۴۰٫۰۰۸٫۵۲۴

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۴٫۰۶

۹۵٫۰۴٫۰۹

۶

۹۴۲۳۹- تخریب و بازسازی متوسطه سلمان روستای ( محمد قالیباف)

تکمیل واحداث ساختمان ، محوطه سازی و دیوار کشی

رزق آباد کاشمر

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۴٫۸۰۹٫۳۱۹٫۲۴۰

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۴٫۰۸

۹۵٫۰۴٫۱۰

۷

۹۴۲۴۶- تخریب و بازسازی ابتدایی یدا… خانی ( مجید یعقوبیان)

تکمیل واحداث ساختمان ، محوطه سازی و دیوار کشی

جاغرق طرقبه

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۵٫۹۷۹٫۴۱۷٫۳۲۴

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۴٫۰۸

۹۵٫۰۴٫۱۰

۸

۹۴۲۱۳- تخریب و بازسازی ابتدایی  حسن آباد بردسکن

تکمیل واحداث ساختمان ، محوطه سازی و دیوار کشی

حسن آباد بردسکن

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۴٫۷۷۹٫۰۸۲٫۸۹۷

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۴٫۰۸

۹۵٫۰۴٫۱۰

۹

۹۴۲۴۷- تخریب و بازسازی ابتدایی روستای (خدادادی دربان)(شیخ حرعاملی سابق)

تکمیل واحداث ساختمان ، محوطه سازی و دیوار کشی

کشف تبادکان مشهد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۶

۹٫۸۵۹٫۳۰۷٫۳۴۸

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۴٫۰۹

۹۵٫۰۴٫۱۲

۱۰

۹۲۳۰۲- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی ۱۵باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات

بجستان

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۵

۶٫۵۱۰٫۵۱۵٫۸۶۱

۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۴٫۰۹

۹۵٫۰۴٫۱۲

۱۱

۹۲۳۴۴- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی ۱۲ باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات

ناحیه ۷ مشهد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۵

۱۶٫۱۱۴٫۵۴۲٫۸۶۶

۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۴٫۱۰

۹۵٫۰۴٫۱۳

۱۲

۹۲۳۳۴- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی  ۹ باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات

گلبهار چناران

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۵

۵٫۶۲۶٫۴۶۶٫۸۲۰

۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۴٫۱۰

۹۵٫۰۴٫۱۳

۱۳

۹۲۳۴۳- استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی۱۳ باب فضای آموزشی

اجرای تاسیسات

ناحیه ۶ مشهد

عمرانی

زیربنایی سرجمع

۵

۱۱٫۰۶۰٫۳۸۸٫۶۱۲

۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۴٫۱۰

۹۵٫۰۴٫۱۳

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه) به صورت:۱- ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر.(برابر فرمهای هیئت دولت)

۲ – واریز نقدی به حساب شماره ۲۱۷۳۰۶۱۷۰۱۰۰۲ سیبا ملی مشهد در وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی …..   چک تضمینی قابل قبول نمی‌باشد.  

 تذکر: برای هر مناقصه باید یک واریزی ویا ضمانت‌نامه ارائه شود لذا از تجمیع مبالغ جهت ضمانت شرکت در فرآیند ارجای کار خودداری نماییدکه پذیرفته نخواهد شد .

محل تحویل اسناد و پیشنهادها: دبیرخانه اداره کل —–    محل بازگشایی پیشنهادها: سالن همکف  —-  اعتبار پيشنهادات : سه ماه                                                             

 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی