۱۸۸۸ مناقصه – شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان-خرید کابل فیبر خاکی

آگهي فراخوان تجدید مناقصه عمومي شماره ۰۲/۹۵   یک مرحله‌ای – نوبت اول مناقصه‌گزار: شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان موضوع مناقصه: شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد: نسبت به خرید کابل فیبر خاکی ۱۲ کرOBUC-NZDSF با نوار زرد رنگ به متراژ ۱۵۲۰۰۰ متر در قرقره های چهار هزار متری را از […]

آگهي فراخوان تجدید مناقصه عمومي شماره ۰۲/۹۵  

یک مرحله‌ای – نوبت اول

مناقصه‌گزار: شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان

موضوع مناقصه: شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد:

نسبت به خرید کابل فیبر خاکی ۱۲ کرOBUC-NZDSF با نوار زرد رنگ به متراژ ۱۵۲۰۰۰ متر در قرقره های چهار هزار متری را از تولیدکنندگان و فروشندگان داخلی با استفاده از قانون حداکثر توان فنی و مهندسی و صنعتی داخل کشور بر طبق آخرین مشخصات فنی و استاندارد کابل از شرکت مخابرات ایران که دارای کد اقتصادی خریداری نماید.

مهلت فروش اسناد: از تاريخ انتشار نوبت اول آگهي لغايت ۹۵٫۰۴٫۰۶

محل فروش اسناد: زاهدان خيابان دانشگاه، ميدان پاسداران، شركت مخابرات استان سيستان و بلوچستان، اداره تداركات و خدمات، فاكس۳۱۱۱۸۷۷۴- ۰۵۴تلفن ۳۱۱۱۸۰۸۸- ۰۵۴ تلفن واحد متقاضي ۳۱۱۱۸۳۱۳- ۰۵۴

تاريخ تحويل پاكتها تا ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه تاریخ ۹۵٫۰۴٫۲۲

محل تحويل مناقصه:‌ آدرس فوق،‌ دبيرخانه اطاق ۲۰۲- به صورت پاكت لاك و مهر شده

تاريخ گشايش پاكتها ساعت ۱۳ روز چهارشنبه تاریخ ۹۵٫۰۴٫۲۳

مدت قرارداد سه ماه پس از انعقاد قرارداد و در دو پارتی یک و نیم ماهه

طريقه تهيه اسناد مناقصه:‌

واريز مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ريال به حساب جاري ۰۱۰۶۰۰۵۱۰۰۰۰۸ بانك ملي برای هر شهرستان و ارائه فيش آن در ساعت اداري

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي يا واريز نقدي به حساب ۳۲/۱۶۸۵۸۵۸۵ با كد شناسه ۲۳۳۶۰۸۰۱۶۶۱۰۲ نزد بانك ملت به مبلغ ۳۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، سایر اطلاعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است. ضمناً هزينه نشر آگهي به عهده مخابرات مي‌باشد. 

پايگاه اينترنتي مخابرات استان:‌ WWW.TCSB.CO.IR

پايگاه ملي اطلاع رساني كشور: http://iets.mporg.IR