۱۸۸۸ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید ورق کاپرنیکل

آگهي مناقصه عمومي  با اخذ سپرده- نوبت اول   RHS-9547804- T02درخواست شماره:   موضوع آگهي: خرید ورق کاپرنیکل براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.  روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي 

با اخذ سپرده- نوبت اول

 

RHS-9547804- T02درخواست شماره:  

موضوع آگهي:

خرید ورق کاپرنیکل

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد. 

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس