۱۸۸۹ مناقصه – شركت پتروشيمي فن آوران- فضای سبز

آگهي مناقصه عمومی شماره ۳-۹۵  شركت پتروشيمي فن آوران در نظر دارد اجرای کارهای فضای سبز و تنظیفات خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط و دارنده مجوزهای لازم براساس شرایط مندرج در سایت این شرکت به آدرس زیر واگذار نماید.  www.fnpcc.com روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت پتروشيمي فن آوران

آگهي مناقصه عمومی شماره ۳-۹۵ 

شركت پتروشيمي فن آوران در نظر دارد اجرای کارهای فضای سبز و تنظیفات خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط و دارنده مجوزهای لازم براساس شرایط مندرج در سایت این شرکت به آدرس زیر واگذار نماید. 

www.fnpcc.com

روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت پتروشيمي فن آوران