۱۸۸۹ مناقصه – صنایع شهید منتظرقائم یزد- خرید سیلیکون متال

آگهی مناقصه عمومی   صنایع شهید منتظرقائم یزد  در نظر دارد خرید ۲۰،۰۰۰ کیلوگرم سیلیکون متال۹۹/۹۹ را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لطفا جهت دریافت اطلاعات و اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت ۸ روز درخواست خود را به شماره فکس ۳۷۲۷۲۴۷۱-۰۳۵ با ذکر ایمیل ارسال نمایید. […]

آگهی مناقصه عمومی

 

صنایع شهید منتظرقائم یزد  در نظر دارد خرید ۲۰،۰۰۰ کیلوگرم سیلیکون متال۹۹/۹۹ را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لطفا جهت دریافت اطلاعات و اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت ۸ روز درخواست خود را به شماره فکس ۳۷۲۷۲۴۷۱-۰۳۵ با ذکر ایمیل ارسال نمایید. اسناد به صورت ایمیل ارسال خواهد گردید.