۱۸۸۹ مناقصه – اداره کل راه آهن اصفهان– خدمات ایستگاهی

آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی فراخوان نخست مناقصه یک مرحله‌ای شماره ۴ / ۹۵ / ۴۳ نوبت اول اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابر آئین‌نامه اجرایی بند ج ماده۱۲ قانون برگزاری مناقصات نسبت به تجدید ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام […]

آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی فراخوان نخست

مناقصه یک مرحله‌ای شماره ۴ / ۹۵ / ۴۳

نوبت اول

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابر آئین‌نامه اجرایی بند ج ماده۱۲ قانون برگزاری مناقصات نسبت به تجدید ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید .

۱٫  شرح مختصر موضوع تجدید مناقصه : انجام خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن اصفهان

۲٫  مدت و محل انجام کار : یک سال شمسی در ایستگاههای اصفهان , سیستان و کاشان .

داشتن گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل کار و امور اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت (مندرج در اساسنامه) با موضوع مناقصه فوق الزامی ست .

۳مهلت و محل دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۳۱ با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی جهت دریافت اسناد ارزیابی به نشانی اصفهان, جاده شیراز , بعد از ترمینال صفه, ایستگاه راه آهن تدارکات و قراردادها مراجعه نمایند .

۴مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت ۱۳ روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۱۵ به نشانی دبیرخانه امور اداری.

۵ هزینه اسناد ارزیابی کیفی : مبلغ۳۰۰٫۰۰۰ ریال .

۶ دریافت اسناد ارزیابی از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات :  http://iets.mporg.ir

۷هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد .

پس از انجام ارزیابی کیفی, از پیمانکاران دارای صلاحیت که حداقل امتیاز لازم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد .

اداره کل راه آهن اصفهان

 

تاریخ چاپ نوبت اول : سه شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۵تاریخ چاپ نوبت دوم : پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۷