۱۸۸۹ مزایده – اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران- شرکت ورشکسته چینی البرز

آگهي  مزايده  اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي از سوی شرکت ورشکسته چینی البرز در نظر دارد نسبت به فروش شش دانگ ملک با مشخصات ذیل جزء پلاک ثبتی ۵۱۴/۳۸۰۷ بخش ۳ تهران به نشانی تهران –خیابان دکتر فاطمی غربی-خیابان کارگر- خیابان سیندخت- کوچه هما پلاک ۲۸ که براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری […]

آگهي  مزايده 

اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي از سوی شرکت ورشکسته چینی البرز در نظر دارد نسبت به فروش شش دانگ ملک با مشخصات ذیل جزء پلاک ثبتی ۵۱۴/۳۸۰۷ بخش ۳ تهران به نشانی تهران خیابان دکتر فاطمی غربی-خیابان کارگر- خیابان سیندخت- کوچه هما پلاک ۲۸ که براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۳۹٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده از طریق مزایده کتبی و با شرایط زیر در روز یکشنبه ۹۵٫۰۴٫۲۷ ساعت ۱۰ صبح بفروش برساند:

الف : مشخصات ملک

ملک طبق سند مالکیت به مساحت ۳۳۶ مترمربع با بر۱۲ متر به گذر و طول۲۸ متر می‌باشد که پس از اصلاحی ۳۲۴ متر خواهد بود ملک دارای بنای جنوبی در پنج طبقه شامل زیر زمین و طبقه همکف و اول و دوم و سوم  می‌باشد جزییات بیشتر در نظریه شماره ۲ اموال مورخه۹۵٫۰۲٫۲۸ کارشناس رسمی دادگستری بیان شده است

ب : شرایط شرکت در مزایده :

۱ فروش نقدي است .۲- کلیه هزینه‌های مربوطه به معامله (بجز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مربوط به مزایده که به عهده فروشنده است) به عهده طرفین(بالمناصفه) است. ۳- پیشنهاددهندگان باید قبلاً ۵ % بهای ارزیابی ملک را به عنوان سپرده نقدی شرکت در مزایده به ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴ اداره تصفیه تهران نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد ۵۷۷ واریز و یا نسبت به اخذ چک بانکی در وجه حساب فوق اقدام و فیش پرداختی یا چک صادره را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. ۵ پیشنهادات باید در پاکت لاک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده شرکت چینی البرز مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت ۹ صبح روز یکشنبه۹۵٫۰۴٫۲۷ به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم شود. ۶- اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد سپرده و یا برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهــد شد. ۷ پیشنهادات در ساعت ۱۰ صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بلامانع است در همان جلسه مزایده حضوری نیز به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. ۸ برنده مزایده باید ظرف مدت یک ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله را به حساب این اداره واریز نماید. چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد وجه سپرده به نفع ورشکسته ضبط و نسبت به فروش مجدد آن از طریق مزایده اقدام خواهد شد.

 

طالبین برای کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از ملک مورد مزایده می‌توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران مراجعه و یا با شماره ۸۸۸۰۵۲۸۲ تماس حاصل نمایند