۱۸۸۹ مزایده حراج- اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران- فروش اموال ورشکسته

آگهی تجدید حراج اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامی از سوی ورشکسته شرکت پردیس متحد در نظر دارد نسبت به فروشاموال ورشکسته شامل: تعدادی دیوار مسطح بتنی متعلق به ورشکستهرا از حراج عمومیو با شرایط ذیل در تاریخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۶ روز شنبه ساعت ۱۰ صبح درمحل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران خیابان سپهبد […]

آگهی تجدید حراج

اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامی از سوی ورشکسته شرکت پردیس متحد در نظر دارد نسبت به فروشاموال ورشکسته شامل: تعدادی دیوار مسطح بتنی متعلق به ورشکستهرا از حراج عمومیو با شرایط ذیل در تاریخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۶ روز شنبه ساعت ۱۰ صبح درمحل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی طبقه ۷شعبه سوم اقدام نماید.

شرایط شرکت درحراج

۱ فروش نقدي است۲- اموال مورد حراج به صورت یکجا به فروش می‌رسد.۳- پيشنهاددهندگان بايد قبلاً  مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را بعنوان سپرده نقدی شرکت در جلسه حراج به حساب جاری شماره ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴  ورشكستگان اداره تصفيه تهران نزد بانك ملي ايران شعبه وزارت دادگستري كد ۵۷۷ واريز و يا معادل رقم فوق چك بانكي اخذ و قبض سپرده یا چک بانکی را ضميمه پيشنهاد خود نمايند. ۴- پيشنهادات بايد در پاكت لاك و مهر شده و با ذكر جمله مربوط به حراج ورشکسته پردیس متحد و مشخصات كامل و محل اقامت پيشنهاد دهنده در روي پاكت تا ساعت ۹ صبح روز شنبه۹۵٫۰۴٫۲۶ به دبيرخانه اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به نشاني تهران خيابان سپهبد قرني مجتمع قضائي شهيد بهشتي طبقه هفتم تسليم شود. ۵- این اداره در ردّ یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد سپرده برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۶-پیشنهادها در ساعت ۱۰ صبح همانروز باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه حراج بلامانع است و در همان جلسه حراج حضوری نیز بعمل خواهد آمد و برنده حراج کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. ۷- برنده حراج باید وجه اموال مورد حراج را نقدا فی‌المجلس پرداخت نماید. چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده حراج حاضر به اجرای تعهد خود نگردد وجه سپرده به نفع شرکت ورشکسته ضبط و نسبت به فروش مجدد آن از طریق حراج اقدام خواهد شد.

 

۸- طالبین برای کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از ملک مورد حراج می‌توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران مراجعه و یا با شماره ۸۸۸۰۵۲۸۲ تماس حاصل نمایند