رکورد کاهش مطالبات غیرجاری نظام بانکی در اختیار بانک ملی

رکورد کاهش مطالبات غیرجاری نظام بانکی در اختیار بانک ملی بانک ملی اعلام کرد: عملکرد بسیار موفق این بانک در زمینه کاهش مطالبات غیرجاری در سال ۹۴ باعث شد نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات بانک ملی (NPL)در مدت مذکور به ۶٫۸ درصد برسد که یک رکورد در سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، […]

رکورد کاهش مطالبات غیرجاری نظام بانکی در اختیار بانک ملی

بانک ملی اعلام کرد: عملکرد بسیار موفق این بانک در زمینه کاهش مطالبات غیرجاری در سال ۹۴ باعث شد نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات بانک ملی (NPL)در مدت مذکور به ۶٫۸ درصد برسد که یک رکورد در سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود.

به گزارش مناقصه‌مزایده، بانک ملی ایران اعلام کرد: نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات (NPL) یکی از شاخص‌های مهم بانکی است و درصد مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات پرداخت شده را نشان می‌دهد که بر این اساس مطالبات غیرجاری در بانک ملی ایران نسبت به سایر بانک‌ها، بیش‌ترین میزان کاهش را در پایان سال ۹۴ نشان می‌دهد.