۱۸۸۹ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران- خرید لوله پلی اتیلن

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی ( يك مرحله‌ای – نوبت اول) ۱- دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران ۲-موضوع: ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید ۱۴۰۰۰ متر لوله پلی اتیلن تک جداره در اقطار مختلف. ۳-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه […]

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

( يك مرحله‌ای نوبت اول)

۱- دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

۲-موضوع: ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید ۱۴۰۰۰ متر لوله پلی اتیلن تک جداره در اقطار مختلف.

۳-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۵روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۰۵ با معرفینامه رسمی و معتبر و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی ورامین مجتمع ادارات خیابان دولت شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران دبیرخانه مرکزی تلفن : ۳۶۲۷۰۰۱۵ ۰۲۱ مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند.

۴-مدت تحویل کالا : شش ماه می‌باشد

۵-محل اعتبار: اعتبارات جاری (داخلی) شرکت

۶–مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :به میزان ۱۶۰٫۷۹۰٫۰۰۰ ریال و به صورت یکی از انواع ذیل میباشد:

ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران به نام شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران و به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷-مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه : تا ساعت ۱۵روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۰ به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور.

۸-زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی : ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۲۱ در دفتر مرکزی شرکت خریدار به نشانی فوق‌الذکر.

۹-هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد .

۱۰-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

هزينه خريد اسناد : ۵۰۰٫۰۰۰ ريال (پانصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران واریز و فیش آن به واحد فروش اسناد (دبیرخانه مرکزی) ارائه گردد.

 

نشانی سایتهای اینترنتی :  (http://www.tpww.co.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir)